Styczeń 2017

13 stycznia 2017

Tworzenie placówek niepublicznych

(art. 168 ust. 7 i 8 ustawy – Prawo oświatowe) Niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, tj.: młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz specjalny ośrodek wychowawczy, a także ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora […]

13 stycznia 2017

Rozwiązania dla pracowników szkół niebędących nauczycielami

o których mowa w art. 7 i art. 15 ust. 2, 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe W przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uregulowana została sytuacja prawna osób niebędących nauczycielami, wynikająca ze zmian struktur organizacyjnych szkół, w których są zatrudnieni. W […]

13 stycznia 2017

Zmiany w przepisach dotyczących kwalifikacji nauczycieli

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określa obecnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264). W najbliższym czasie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych […]

13 stycznia 2017

Rozwiązania dla nauczycieli w okresie przejściowym

W celu zapewnienia przejrzystości rozwiązań prawnych, które mają obowiązywać w okresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, przeniesiono cały segment przepisów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych w procesie przekształceń organizacyjnych z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. […]

13 stycznia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji. Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach. Chciałabym zaznaczyć, że w sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego do Państwa […]

13 stycznia 2017

Terminarz zadań dyrektora szkoły związany z wdrażaniem zmian – nauczyciele i inni pracownicy szkoły

W terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli – opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły oraz uzyskanie opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o […]

13 stycznia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców

Szanowni Państwo,

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw, za nami intensywny czas prac nad przygotowaniem projektów ustaw oświatowych dotyczących systemu edukacji. Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę w projektowaniu rozwiązań wdrażających nowy ustrój szkolny. Dziękuję również za to, że wspólnie troszczymy się o nowy kształt systemu oświaty w Polsce

13 stycznia 2017

Dyrektorzy w okresie przejściowym

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Dyrektor wygaszanego samodzielnego gimnazjum – zajmuje stanowisko do końca okresu na jaki mu je powierzono – jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. (a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie […]

13 stycznia 2017

Przygotowanie arkusza organizacyjnego

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Art. 307. Wszelkie czynności podjęte przed 1 września 2017 r. na podstawie ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15 (ustawa Karta Nauczyciela i ustawa o systemie oświaty) w ustawie wprowadzającej (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe), w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy. Czynności […]

13 stycznia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem. Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną. Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma oświaty to nie tylko przekształcenie samego ustroju szkolnego. […]

13 stycznia 2017

Terminy dla organów prowadzących niesamorządowe szkoły publiczne

Główne zasady: Szkoły, który będą przekształcane na podstawie przepisów ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe będą zobowiązane złożyć poniższe dokumenty: wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach projekt aktu założycielskiego szkoły oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe zobowiązanie do zapewnienia warunków działania […]

13 stycznia 2017

Najważniejsze terminy dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017

do 31 stycznia 2017 r. – przyjmowanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wniosków osób prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły o zmianę zezwolenia/zmianę wpisu do ewidencji (w zakresie przekształcenia / włączenia gimnazjum do szkoły innego typu); do 31 stycznia 2017 r. – przyjmowanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oświadczeń osób prowadzących publiczne szkoły podstawowe o […]