30 grudnia 2016

Szkolnictwo zawodowe – trwają konsultacje podstawy programowej i klasyfikacji zawodów

Projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w zakresie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zostały przekazane do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zapraszamy do nadsyłania swoich opinii.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Projektowana regulacja określa podstawę programową kształcenia w zawodach, w których kształcenie będzie prowadzone od 1 września 2017 r. w:

  1. klasach pierwszych branżowej szkoły I stopnia;
  2. klasach pierwszych czteroletniego technikum oraz w szkole policealnej.

Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do tego typu szkoły będą zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika oraz wykształcenia średniego branżowego.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, dlatego też, aby umożliwić im kontynuację nauki w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 zacznie funkcjonować dwuletnia branżowa szkoła II stopnia.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie realizowane w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły, czyli zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. W zawodach kształconych na poziomie technikum zostały wyodrębnione maksymalnie dwie kwalifikacje.

W projekcie rozporządzenia została zachowana struktura obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz OSR dostępny jest na stronie RCL.

Konsultacje społeczne zakończą się 30 stycznia 2017 r.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Projektowana regulacja określa zawody szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie może być prowadzone w klasach pierwszych oraz semestrach pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe począwszy od 1 września 2017 r. Uwzględniono zarówno zawody wcześniej wprowadzone do klasyfikacji, jak również nowe zawody, określone na wniosek ministrów właściwych dla tych zawodów oraz zmiany w dotychczasowych zawodach zgłoszone przez ministrów właściwych.

Klasyfikacja wskazuje typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie. Określa ona również kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji. Klasyfikacja wskazuje również wnioskodawcę, obszary kształcenia, do których są przypisane zawody, a także kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W projekcie rozporządzenia wszystkie zawody przyporządkowane do branżowej szkoły I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi. Jednocześnie część z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum, której kształcenie będzie realizowane również  w branżowej szkole II stopnia. Zawody nauczane w technikum i w szkole policealnej są zawodami maksymalnie dwukwalifikacyjnymi.

Projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz OSR dostępny jest na stronie RCL.

Konsultacje społeczne zakończą się 23 stycznia 2017 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej