Archiwa: Pytania i odpowiedzi

19 stycznia 2017

Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność?

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.: na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej, na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) zachowują ważność do […]

19 stycznia 2017

Do którego roku życia uczeń z orzeczeniem będzie uczyć się w szkole?

Planujemy, że po wprowadzeniu reformy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogli uczyć się w szkole podstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia, natomiast w przypadku szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia. Przygotowujemy […]

19 stycznia 2017

Czy będą zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

W ustawach oświatowych nic nie zmieniono w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych rozwiązań mających na celu podniesienie jakości wsparcia udzielanego uczniom w procesie kształcenia i wychowania w oparciu o rzetelną i trafną diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów opartą o model biopsychospołeczny, uwzględniający kontekst funkcjonowania dziecka w środowisku nauczania i wychowania.

19 stycznia 2017

Czy będą oddziały przedszkolne w szkołach?

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pozostają w systemie oświaty. Nadal można przekształcać oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w przedszkola, po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Do 31 sierpnia 2022 r. lokale, w których funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

18 stycznia 2017

Do jakiego wieku będzie obowiązek szkolny?

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Dziecko 6-letnie, jeśli taka jest wola rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły […]

18 stycznia 2017

Jak będzie wyglądała nowa matura?

Nowy egzamin maturalny będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2022/2023 dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, a od 2023/2024 dla absolwentów 5-letniego technikum. Podstawą przeprowadzania tego egzaminu będą wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Warunki i sposób przeprowadzania nowego egzaminu maturalnego zasadniczo nie będą odbiegały od dotychczas obowiązujących. Co się zmienia? wprowadziliśmy próg zdawalności (na poziomie […]

18 stycznia 2017

Czy w 2019 roku w jednej klasie spotkają się uczniowie po gimnazjum i po 8-klasowej szkole podstawowej?

W roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkają się dwie grupy uczniów – absolwenci gimnazjum i absolwenci szkoły podstawowej. Będą miały oddzielną rekrutację. Obie grupy uczniów będą realizowały odrębne programy nauczania, nie ma możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie. W roku szkolnym 2019/2020 naukę w 3-letnim liceum rozpocznie ostatni rocznik gimnazjalistów, a w […]

13 stycznia 2017

Czy gmina będzie bezpłatnie dowozić do szkoły dzieci niepełnosprawne?

Gmina ma zapewnić bezpłatnie przewóz i opiekę w trakcie przejazdu uczniom niepełnosprawnym do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnościami sprzężonymi do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym niepełnosprawny uczeń kończy 21. rok życia. Uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy realizują kształcenie specjalne w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, gmina ma obowiązek zapewnić […]

13 stycznia 2017

Kto może wydać opinię o potrzebie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Od 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą mogły wydawać wyłącznie zespoły opiniujące działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Jeżeli postępowania dotyczące wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zostały wszczęte i nie zakończą się przed 1 lutego 2017 r., mogą być wydane na starych […]

13 stycznia 2017

Czy będzie można tworzyć tzw. szkoły terapeutyczne?

W systemie oświaty nie ma takiego typu szkoły. Przepisy umożliwiają tworzenie klas terapeutycznych. Po reformie mogą one funkcjonować w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych z wyjątkiem szkół specjalnych. Nauka w tych klasach jest przeznaczona dla uczniów danej, którzy wykazują jednorodne lub sprzężone zaburzenia i z tego powodu wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb […]