dodatkowe zatrudnienie

Dodatkowe zatrudnienie

Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia wymagać będzie pisemnej zgody dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu lub organu prowadzącego. Przepis ten dotyczy jednak tylko tych nauczycieli, którzy zatrudnieni są w pełnym wymiarze zajęć. W przypadku naruszenia tego warunku, dyrektor szkoły (organ prowadzący) będzie mógł rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem (dyrektorem szkoły). Regulacja ta nie dotyczy: nauczycieli przedmiotów teoretycznych […]