1 marca 2017

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”.

Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.), od ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odlicza się 0,4 % na rezerwę ustawową. W 2017 r. kwota 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 167,6 mln zł.  Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w zakładce Finansowanie edukacji – subwencja ogólna dla JST zostały zamieszczone „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”. „Kryteria….”  zostały uzgodnione z Ministrem Rozwoju i Finansów oraz Stroną Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W dokumencie tym zostały zawarte wymogi formalne aplikowania o środki z ww. rezerwy  oraz wzory formularzy do wypełnienia przez jednostki samorządu terytorialnego. W roku bieżącym  jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o zwiększenie subwencji  oświatowej  z 0,4% rezerwy m.in. z tytułu dofinansowania kosztów realizacji zadań wspierających proces zmian związanych z reformą systemu edukacji.