30 grudnia 2016

Nowa podstawa programowa – rozpoczęcie konsultacji społecznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej. Zapraszamy do nadsyłania opinii.

Uwzględniając określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe harmonogram przekształceń poszczególnych typów szkół oraz skorelowany z nim harmonogram wdrażania zmian programowych w tych szkołach, przekazany do konsultacji projekt obejmuje podstawę programową:

 • wychowania przedszkolnego;
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia;
 • kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
 • kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Prace nad przygotowaniem projektu prowadzone były w Ministerstwie Edukacji Narodowej od lutego br. i rozpoczęły się od szczegółowego przeglądu i analizy aktualnej podstawy.
Podczas trwania ogólnopolskiej debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” eksperci przygotowali propozycje kierunków zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Następnie, wybrane przez Ministra Edukacji Narodowej zespoły ekspertów, rozpoczęły prace nad przygotowaniem projektu podstawy programowej poszczególnych zajęć. Jego wstępną wersję 30 listopada br. udostępniliśmy na stronie internetowej MEN do szerokich prekonsultacji publicznych.

Zespoły ekspertów przeanalizowały wszystkie uwagi, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji. Następnie przygotowano ostateczną wersję projektu, który obecnie – zgodnie z procedurą legislacyjną – kierujemy do resortów, związków zawodowych  i partnerów społecznych do zaopiniowania.

W ramach prekonsultacji, od partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji i przedstawicieli środowiska oświatowego otrzymaliśmy blisko 800 opinii.

Nowa podstawa programowa będzie obowiązywała od roku szkolnego 2017/2018 w:

 • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego;
 • klasach: pierwszej, czwartej, siódmej szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej;
 • szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • w branżowej szkole I stopnia;
 • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy;
 • w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 10 stycznia 2017 roku. Z kolei na uwagi związków zawodowych i partnerów społecznych czekamy do 30 stycznia 2017 roku.

Zobacz projekt rozporządzenia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej