1 maja 2017

Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – prekonsultacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych rozpoczęło w piątek 28 kwietnia przekazywanie do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych:

– czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
– pięcioletniego technikum,
– trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,
– dwuletniej branżowej szkoły II stopnia,
– dwuletniej branżowej szkoły II stopnia (przeznaczona dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum).

Na początek przekazaliśmy projekt podstawy z języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, muzyki i historii muzyki.

Prekonsultacje potrwają do 26 maja 2017 r.  Zachęcamy wszystkich, w szczególności ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii na temat projektów poszczególnych podstaw programowych.

Opinie można przesyłać za pośrednictwem formularza. Do Państwa dyspozycji jest także adres e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl

Projekt podstawy programowej zostanie również przekazany do wybranych losowo szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju.

Projekt podstawy programowej kolejnych przedmiotów jest udostępniany sukcesywnie.

Prezentowany projekt podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów stanowi bazę do pełnego opracowania projektu rozporządzenia. Po zakończeniu prekonsultacji i analizie nadesłanych uwag przygotowany zostanie projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych.

Przewidujemy, że po etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, projekt rozporządzenia zostanie podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej do końca sierpnia br.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, do której od roku szkolnego 2019/2020 uczęszczać będą pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia (absolwenci dotychczasowego gimnazjum) będą odbywać kształcenie ogólne według podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356).

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych, jak również zasady realizacji tych zajęć, określa rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703).

Język polski

 1. Język polski – opis przedmiotu
 2. Język polski – liceum ogólnokształcące i technikum
 3. Język polski – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej
 4. Język polski – branżowa szkoła II stopnia – po gimnazjum
 5. Język polski – branżowa szkoła II stopnia – po szkole podstawowej

Matematyka

 1. Matematyka – branżowa szkoła I stopnia
 2. Matematyka – branżowa szkoła II stopnia po gimnazjum
 3. Matematyka – branżowa szkoła II stopnia po szkole podstawowej
 4. Matematyka – liceum ogólnokształcące i technikum

Historia

 1. Historia – branżowa szkoła I stopnia
 2. Historia – liceum ogólnokształcące i technikum

WOS

 1. Wiedza o społeczeństwie – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres podstawowy
 2. Wiedza o społeczeństwie – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres rozszerzony
 3. Wiedza o społeczeństwie – branżowa szkoła I stopnia
 4. Wiedza o społeczeństwie – branżowa szkoła II stopnia

Podstawy przedsiębiorczości

 1. Podstawy przedsiębiorczości – liceum ogólnokształcące i technikum – po szkole podstawowej
 2. Podstawy przedsiębiorczości – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej
 3. Podstawy przedsiębiorczości – szkoła policealna

Muzyka

 1. Muzyka – liceum ogólnokształcące i technikum
 2. Historia muzyki – liceum ogólnokształcące i technikum

Geografia

 1. Geografia – liceum ogólnokształcące i technikum – poziom podstawowy i rozszerzony
 2. Geografia – branżowa szkoła I stopnia

Fizyka

 1. Fizyka – liceum ogólnokształcące i technikum – poziom rozszerzony
 2. Fizyka – liceum ogólnokształcące i technikum – poziom podstawowy
 3. Fizyka – branżowa szkoła I stopnia

Chemia

 1. Chemia – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres podstawowy
 2. Chemia – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres rozszerzony
 3. Chemia – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej

Informatyka

 1. Informatyka – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej
 2. Informatyka – branżowa szkoła II stopnia – po gimnazjum
 3. Informatyka – branżowa szkoła II stopnia – po szkole podstawowej
 4. Informatyka – liceum ogólnokształcące i technikum

Wychowanie fizyczne

 1. Wychowanie fizyczne – liceum ogólnokształcące i technikum
 2. Wychowanie fizyczne – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej
 3. Wychowanie fizyczne – branżowa szkoła II stopnia – po gimnazjum
 4. Wychowanie fizyczne – branżowa szkoła II stopnia – po szkole podstawowej

Biologia

 1. Biologia – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej
 2. Biologia – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres rozszerzony
 3. Biologia – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres podstawowy

Plastyka

Plastyka w liceum i technikum

Historia sztuki

 1. Historia sztuki w liceum i technikum

Język łaciński

 1. Język łaciński i kultura antyczna w liceum i technikum

Język obcy nowożytny

 1. Język obcy nowożytny – branżowa szkoła I i II stopnia – po szkole podstawowej
 2. Język obcy nowożytny – branżowa szkoła II stopnia – po gimnazjum
 3. Język obcy nowożytny – liceum ogólnokształcące i technikum

Filozofia

 1. Filozofia w liceum i technikum zakres podstawowy
 2. Filozofia w liceum i technikum zakres rozszerzony

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Edukacja dla bezpieczeństwa

Język mniejszości narodowej lub etnicznej

 1. Język mniejszości narodowej – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony