16 września 2016

Projekt ustawy już gotowy

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawiła dziś projekty ustaw dotyczących zmian w edukacji. Jednocześnie skierowane one zostały do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Prezentacja

– Dotrzymałam słowa. To ważny dzień dla całego środowiska oświatowego. Przy wypracowywaniu zmian udział wzięło całe środowisko oświatowe, zarówno dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy, uczniowie i rodzice. To ustawa napisana przez samych obywateli – powiedziała Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

Zaprezentowany dziś projekt ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe opisują zmiany w organizacji oświaty w Polsce zapowiedziane w expose Premier Beaty Szydło.

Najważniejsze zmiany dotyczą ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Minister Edukacji Narodowej przypomniała, że zaproponowane zmiany były efektem trwającej od lutego do końca czerwca w całej Polsce ogólnopolskiej Debaty o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Oprócz 17 debat wojewódzkich i 7 zgłoszonych debat o edukacji odbywających się w całej Polsce, do MEN nadesłano w sumie 1118 opinii na temat zmian w systemie edukacji.

Dodatkowo w MEN odbywały się spotkania ekspertów pracujących w kilkunastu grupach tematycznych. Dyskutowali oni między innymi o kształceniu ogólnym i zawodowym, organizacji nadzoru pedagogicznego, systemie egzaminów zewnętrznych, doskonaleniu zawodowym nauczycieli, miejscu historii w szkole, wychowaniu fizycznym, roli rodzica w szkole i funkcji wychowawczej szkoły.

Docelowo, w ciągu najbliższych 2 lat przedstawimy projekty ustaw dotyczących finansowania zadań oświatowych, egzaminów zewnętrznych oraz wspierania rozwoju dziecka i ucznia.

Na potrzebę przygotowania i uchwalenia nowego aktu ustawowego o znaczeniu systemowym w obszarze oświaty wskazywano już w latach ubiegłych. Jednak dotychczas nikt nie podjął żadnych konkretnych prac legislacyjnych w tym kierunku.

– Po raz pierwszy weryfikujemy ponad sto razy zmienianą ustawę o systemie oświaty. Chcemy docelowo zmienić tę ustawę tak, aby była przejrzysta, czytelna i łatwiej można było ją stosować. Chcemy zbudować szkołę, która będzie odpowiadać za ucznia, za jakość kształcenia, za wychowanie oraz rozwój indywidualny – dodała Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.