15 listopada 2016

Rok rządu Beaty Szydło – dobra zmiana dla edukacji

Przywrócenie obowiązku szkolnego od 7. roku życia, rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasisty, wzmocnienie roli kuratora oświaty oraz przygotowanie reformy edukacji – to jedne z najważniejszych projektów, które udało się wdrożyć Minister Edukacji Narodowej Annie Zalewskiej przez pierwszy rok pracy rządu Beaty Szydło.

Minister Anna Zalewska wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów wzięła dziś udział w podsumowaniu pierwszego roku rządu.

Premier RP Beata Szydło w swoim przemówieniu podkreślała, że edukacja jest jednym z priorytetowych działań jej gabinetu.

– Chcemy szkoły dobrej i bezpiecznej. Szkoły opartej na wartościach, która będzie wychowywała i będzie uczyła – powiedziała Beata Szydło Prezes Rady Ministrów. – Szkoła musi dawać gwarancję tego, że w przyszłości dobrze wykształceni młodzi Polacy będą sprawiali, że nasza ojczyzna będzie potrafiła poradzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami współczesności, a oni sami będą nadawali ton rozwojowi naszego państwa i będą skutecznie konkurować na rynkach europejskich i światowych – dodała szefowa rządu.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że w ostatnim roku w polskiej edukacji udało się zmienić bardzo wiele na lepsze.

– Edukacja na najwyższym poziomie dla każdego ucznia niezależnie od statutu materialnego rodziców czy miejsca zamieszkania to najważniejszy cel mojej pracy jako ministra edukacji – podkreśliła minister edukacji. – Szkoła ma nie tylko uczyć, ale też wychowywać ucznia. Wychowywać w poszanowaniu wartości i tradycji, które stanowią korzenie naszego narodu. Chcemy, aby dla ucznia kończącego szkołę wartością był język ojczysty i kultura – z całym jej historycznym dziedzictwem. Te wszystkie działania są możliwe dzięki współpracy nauczycieli, rodziców i wszystkich osób zainteresowanych oświatą – zaznaczyła minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN dodała, że zgodnie z zapowiedzią z exposé Premier Beaty Szydło od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym zostały objęte dzieci od siódmego roku życia.

– Daliśmy wolność wyboru rodzicom. Blisko 80% rodziców zdecydowało, że ich dziecko dalej będzie się uczyć w przedszkolu – powiedziała szefowa MEN.

Minister edukacji wskazała inne ważne zmiany, których udało się dokonać przez ostatni rok, m.in.: rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów, uszczelnienie systemu dotowania szkół i placówek, likwidacja tzw. godzin karcianych, wzmocnienie roli kuratora oświaty czy wprowadzenie możliwości odwołania się od wyniku matury.

– Jednocześnie proponowaliśmy kolejne systemowe rozwiązania, spełnialiśmy kolejne deklaracje i realizowaliśmy kolejne obietnice – podkreśliła minister Anna Zalewska. – Nie ma testu po szóstej klasie. Absolwent liceum ogólnokształcącego, jeśli nie zgadza się z decyzją okręgowej komisji egzaminacyjnej, może się wreszcie od tej decyzji odwołać – dodała.

Szefowa MEN powiedziała, że wzmocniona została rola kuratora oświaty, który ma prawo weta w sprawie likwidacji publicznych szkół. Organ prowadzący, który chce zlikwidować szkołę musi uzyskać pozytywną opinię, czyli mieć zgodę kuratora oświaty.

– Mała szkoła to w wielu przypadkach nie tylko miejsce edukacji dzieci z małych miasteczek czy wsi. Taka szkoła to często ośrodek kultury dla mieszkańców i jedyne miejsce, w którym mogą się spotykać. Małe szkoły muszą istnieć – podkreśliła minister edukacji.

Minister Anna Zalewska przypomniała, że uratowana została ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Istniało zagrożenie, że ustawa nie zostanie przyjęta do końca 2015 roku. Wówczas Komisja Europejska mogłaby zażądać od Polski zwrotu środków unijnych przekazanych na realizację tego projektu oraz wstrzymać planowane na kolejne lata inwestycje w uczenie się dorosłych.

Minister edukacji powiedziała również, że trwają prace nad wprowadzeniem reformy polskiej edukacji, w tym zmian w systemie kształcenia zawodowego.

– Ustaliliśmy z pracodawcami, jak ma wyglądać szkoła zawodowa. To szkoła branżowa, która w dodatku daje gwarancję po drugim stopniu na zdanie matury. To największa promocja i pokazanie możliwości, jakie będzie dawała szkoła zawodowa – powiedziała szefowa MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej