16 marca 2017

Wskaźniki kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – nowe rozporządzenia podpisane

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 16 marca br. dwa rozporządzenia dotyczące wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Podpisana nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, uzupełnia regulacje w zakresie określenia wysokości wskaźników w odniesieniu do kwoty refundacji, która została poniesiona na zapewnienie podręczników do danego języka obcego nowożytnego (na innym poziomie zaawansowania). Konieczność określenia tych wskaźników wynika ze zmian wprowadzonych przepisami art. 1 pkt 26 lit.a ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010, z późn. zm.).

Znowelizowane regulacje umożliwiają refundację kosztu zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego nowożytnego na innym poziomie zaawansowania niż zakupione z dotacji celowej w poprzednich latach dla uczniów:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
– niesłyszących, słabosłyszących;
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
– niewidomych i słabowidzących;
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie niepełnosprawni mają bowiem możliwość korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, uwzględniających ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności (np. w wydrukowanych w systemie Braille’a lub w druku powiększonym albo przygotowanych w polskim języku migowym). Wymaga to przygotowania odrębnych podręczników, które ze względu na ograniczoną grupę odbiorców, są droższe od takich samych podręczników przygotowywanych dla uczniów pełnosprawnych.

W rozporządzeniu przyjęto, że wskaźniki zwiększające kwotę refundacji będą analogiczne jak wskaźniki zwiększające kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne. Wskaźniki te, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, wynoszą od 2,3 do 20, przy czym w przypadku uczniów z dysfunkcją wzroku wysokość refundacji jest uzależniona od rodzaju dostosowania tych podręczników.

W przypadku refundacji kosztów zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów słabowidzących, które nie są wydrukowane w druku powiększonym wskaźnik będzie wynosił 2,3, a jeśli są wydrukowane w druku powiększonym – 8. Wysokość wskaźnika zwiększającego kwotę refundacji w przypadku uczniów niewidomych w przypadku podręczników lub materiałów edukacyjnych niewydrukowanych w systemie Braille’a będzie wynosiła 2,6. W sytuacji, gdy są one wydrukowane w systemie Braille’a – 20.

Rozporządzenie stosuje się w zakresie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej oraz kwoty refundacji w przypadku wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych odpowiednich klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w przypadku których został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej zgodnie z przepisami art. 341 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Również dziś Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Rozporządzenie ma związek z wprowadzeniem od roku szkolnego 2017/2018 nowego ustroju szkolnego, a co za tym idzie objęciem dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe klas VII i VIII szkół podstawowych oraz odpowiednich klas szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Ponadto, zgodnie ze zmianami w ustawie polegającymi na uchyleniu przepisu zobowiązującego ministra edukacji do wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla klas I–III, uczniom tych klas przysługuje dotacja celowa na podręczniki lub materiały edukacyjne – tak jak dotychczasowo przysługiwała dotacja celowa dla klas IV–VI szkół podstawowych.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych będzie funkcjonowało równolegle z nowym rozporządzeniem. Będzie ono stosowane do dotacji celowej udzielanej odpowiednio począwszy od 2017 r., 2018 r. i 2019 r. na wyposażenie danych klas szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w zakresie określonym w art. 341 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Zatem rozporządzenie to nie obejmuje swoim zakresem wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych odpowiednich klas szkół podstawowych, w przypadku których został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej zgodnie z przepisami art. 341 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisywprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozporządzenie określa, że w zakresie ww. klas szkół podstawowych w okresie przejściowym do określenia wysokości wskaźników w przypadku ww. uczniów stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych – będzie nadal stosowane w przypadku dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozporządzenie określa wysokość wskaźników odniesieniu do kwot dotacji celowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Regulacje umożliwiają zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
– niesłyszących, słabosłyszących;
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
– niewidomych i słabowidzących;
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przyjęte regulacje umożliwią zakupienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych będących uczniami szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej o wartości większej niż przewidziana w art. 22ae ust. 5 i 10b ustawy.

Mechanizm zwiększania kwot dotacji celowej polega na pomnożeniu odpowiednich kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 i 10b ustawy, przez wskaźniki określone w niniejszym rozporządzeniu.

W przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym przepisy ustawy umożliwiają różne możliwości wykorzystania dotacji celowej, w zależności od potrzeb tych uczniów.

Dotacja ta może być wykorzystana na:
a) pokrycie kosztu zakupu podręczników, w tym podręczników do kształcenia specjalnego;
b) materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności;
c) drukowanie lub powielanie materiałów w całości lub części w celach dydaktycznych;
d) zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników lub materiałów, jak również
e) zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.

Przewidziane w rozporządzeniu wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie uczniów klas I–VIII szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zostały określone na analogicznym poziomie w stosunku do wysokości wskaźników określonych dla uczniów z poszczególnych rodzajami niepełnosprawności w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Natomiast w odniesieniu do uczniów klasy VII i VIII przyjęto wskaźniki w wysokości jak dla uczniów gimnazjów.

Uwzględniając potrzeby edukacyjne uczniów z dysfunkcją wzroku, utrzymano dotychczasowe rozwiązania w zakresie odmiennych wartości wskaźnika w zależności od rodzaju dostosowanych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

W regulacjach przyjęto, że wysokość wskaźników zwiększających kwoty refundacji podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego, innych pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione ze środków dotacji celowej (art. 22ae ust. 10b ustawy), stanowi odpowiednio wysokość wskaźnika określoną dla kwoty dotacji celowej na podręczniki lub materiały edukacyjne dla uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności, określonym w przepisach § 2 i §4–8 projektu (§ 9 projektu).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej