Kategoria: Nauczyciel i dyrektor

Patron szkoły

Proponujemy, aby szkoły, które podlegają zmianom organizacyjnym w związku z reformą, a mają patrona, zachowały go. Szczegóły określiliśmy w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. 8-letnia szkoła podstawowa zachowuje imię dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w przypadku, gdy: 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową; szkoła podstawowa dla […]

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

Placówki doskonalenia będą miały obowiązek uzyskać akredytację. Nie dotyczy to placówek prowadzonych przez MEN, MKiDN , MRiRW, MZ. Akredytację będzie przyznawał kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu, przez zespół powołany przez kuratora oświaty, oceny działalności danej placówki. akredytacja będzie płatna, przyznawana na okres 5 lat przed upływem okresu […]

Eksperyment pedagogiczny

(art. 45 ustawy – Prawo oświatowe) Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3-5 ustawy Prawo oświatowe (wymagane […]

Klasy wstępne i oddziały dwujęzyczne

Można tworzyć oddziały dwujęzyczne w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Natomiast klasy wstępne mogą powstawać w szkołach ponadpodstawowych, w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne. Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa […]

Wolontariat w szkołach i placówkach

Dotychczasowe przepisy nie regulowały szczegółowo działań szkoły lub placówki w obszarze wolontariatu. Podkreśliliśmy rolę wolontariatu szkolnego jako istotnego elementu kształtowania u uczniów postaw prospołecznych. Samorządy uczniowski mają możliwość, w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki podejmować działania z zakresu wolontariatu. Ponadto stworzyliśmy możliwość działania w szkole rady wolontariatu wyłanianej ze składu samorządu uczniowskiego. Rada wolontariatu […]

Rozwiązania dla pracowników szkół niebędących nauczycielami

o których mowa w art. 7 i art. 15 ust. 2, 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe W przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uregulowana została sytuacja prawna osób niebędących nauczycielami, wynikająca ze zmian struktur organizacyjnych szkół, w których są zatrudnieni. W […]

Zmiany w przepisach dotyczących kwalifikacji nauczycieli

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określa obecnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264). W najbliższym czasie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych […]

Rozwiązania dla nauczycieli w okresie przejściowym

W celu zapewnienia przejrzystości rozwiązań prawnych, które mają obowiązywać w okresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, przeniesiono cały segment przepisów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych w procesie przekształceń organizacyjnych z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. […]

Terminarz zadań dyrektora szkoły związany z wdrażaniem zmian – nauczyciele i inni pracownicy szkoły

W terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli – opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły oraz uzyskanie opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o […]

Dyrektorzy w okresie przejściowym

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Dyrektor wygaszanego samodzielnego gimnazjum – zajmuje stanowisko do końca okresu na jaki mu je powierzono – jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. (a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie […]

Przygotowanie arkusza organizacyjnego

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Art. 307. Wszelkie czynności podjęte przed 1 września 2017 r. na podstawie ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15 (ustawa Karta Nauczyciela i ustawa o systemie oświaty) w ustawie wprowadzającej (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe), w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy. Czynności […]

Nauczyciele przekształcanych szkół

Z mocy prawa nauczyciele: dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych, dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staną się nauczycielami branżowej szkoły I stopnia, dotychczasowego 4-letniego technikum staną się nauczycielami 5-letniego technikum, dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Nauczyciele wygaszanych gimnazjów, którzy (bez względu na wymiar zatrudnienia): są zatrudnieni na […]