Kategoria: Nauczyciel i dyrektor

Nauczyciel gimnazjum

Do czasu przeprowadzenia ostatniego egzaminu gimnazjalnego, nauczyciel nadal będzie uczestniczył w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu w ramach zadań statutowych szkoły. Pensum pozostaje bez zmian – 18 godzin. Od roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele szkół podstawowych będą obowiązkowo uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty. W przypadku nauczycieli wygaszanych gimnazjów – dla których ta szkoła była ostatnim miejscem pracy […]

Godziny ponadwymiarowe

Średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadająca na etat nauczyciela w szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2019/2020 nie będzie wyższa niż w roku szkolnym 2016/2017. Regulacja nie dotyczy: nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.

Dodatkowe zatrudnienie

Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia wymagać będzie pisemnej zgody dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu lub organu prowadzącego. Przepis ten dotyczy jednak tylko tych nauczycieli, którzy zatrudnieni są w pełnym wymiarze zajęć. W przypadku naruszenia tego warunku, dyrektor szkoły (organ prowadzący) będzie mógł rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem (dyrektorem szkoły). Regulacja ta nie dotyczy: nauczycieli przedmiotów teoretycznych […]

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze w okresie reformy

W sytuacji przekształceń szkół z mocy prawa, nowo powstałymi szkołami, tj. 8-letnimi szkołami podstawowymi, 4-letnimi liceami ogólnokształcącymi, 5-letnimi technikami, branżowymi szkołami I stopnia zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy ww. szkół we współpracy z dotychczasowymi wicedyrektorami i nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w tych szkołach, do końca okresu na jaki powierzono im dotychczasowe stanowiska.  W sytuacji podjęcia […]

Powołanie lub odwołanie dyrektora

W przypadku dyrektorów szkół, w których nie będą funkcjonowały wygaszane oddziały gimnazjalne, przed upływem ich kadencji, organ prowadzący szkołę lub placówkę będzie zobowiązany do zorganizowania konkursu na to stanowisko. Przy odwołaniu dyrektora – w przypadkach szczególnie uzasadnionych – kurator oświaty a w przypadku szkół artystycznych – minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego będzie […]

Uzupełnienie etatu – kontynuacja awansu zawodowego

Nauczyciel będzie miał możliwość uzupełnienia etatu w innej szkole – także w przypadku zatrudnienia w wymiarze mniejszym niż ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć. Nauczyciel zatrudniony w wymiarze poniżej ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć będzie mógł kontynuować ścieżkę awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Równocześnie, nauczyciel zatrudniony w gimnazjum, który w okresie trwania stażu na kolejny stopień […]

Realizacja obowiązku nauki i obowiązku szkolnego

Realizacja obowiązku nauki Od 1 września 2019 r. obowiązek nauki będzie spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej; W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 obowiązek nauki będzie realizowany zarówno po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Obowiązek nauki w wymienionych latach szkolnych będzie spełniany zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych lub u pracodawcy, jak i w szkołach […]

Innowacje i eksperymenty w szkołach

Uczniowie w szkołach mają uczyć się kreatywności, a także postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Możliwe będzie to dzięki wykorzystaniu w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Znosimy konieczność zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu oraz wymagania formalne warunkujące rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole lub placówce. Określiliśmy również zasady […]