Kategoria: Samorząd

Podejmowanie tzw. uchwał deklaratoryjnych w 2017 roku

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) z dniem 1 września 2017 r.: Każda dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I–VI staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą klasy I–VIII. Dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część […]

Statuty

Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 208 ust. 3 i 4 ustawy wprowadzającej, w terminie do31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 […]

Informacja o opiniowaniu projektów uchwał przez związki zawodowe

Przedstawiamy wskazane przez centrale reprezentatywnych organizacji związkowych struktury, do których należy kierować uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Pismo MEN do central związkowych Odpowiedź Forum Związków Zawodowych Odpowiedź KK NSZZ Solidarność Spis zarządów regionów wraz z ich zasięgiem terytorialnym NSZZ Solidarność Odpowiedź OPZZ

Patron szkoły

Proponujemy, aby szkoły, które podlegają zmianom organizacyjnym w związku z reformą, a mają patrona, zachowały go. Szczegóły określiliśmy w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. 8-letnia szkoła podstawowa zachowuje imię dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w przypadku, gdy: 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową; szkoła podstawowa dla […]

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

Placówki doskonalenia będą miały obowiązek uzyskać akredytację. Nie dotyczy to placówek prowadzonych przez MEN, MKiDN , MRiRW, MZ. Akredytację będzie przyznawał kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu, przez zespół powołany przez kuratora oświaty, oceny działalności danej placówki. akredytacja będzie płatna, przyznawana na okres 5 lat przed upływem okresu […]

Projekt uchwały dostosowującej sieć szkół

Odpowiadając na Państwa prośbę przygotowaliśmy m.in. przykładową uchwałę (tzw. specuchwałę) w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego oraz terminarz działań związanych z wdrażaniem reformy. Projekt przykładowej uchwały dostosowującej sieć do nowego ustroju szkolnego.doc Projekt przykładowej uchwały dostosowującej sieć do nowego ustroju szkolnego Załącznik 1.pdf Załącznik 2.pdf Załącznik 3.pdf Załącznik 1.doc Załącznik 2.doc Załącznik […]

Tworzenie placówek niepublicznych

(art. 168 ust. 7 i 8 ustawy – Prawo oświatowe) Niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, tj.: młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz specjalny ośrodek wychowawczy, a także ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora […]

Rozwiązania dla pracowników szkół niebędących nauczycielami

o których mowa w art. 7 i art. 15 ust. 2, 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe W przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uregulowana została sytuacja prawna osób niebędących nauczycielami, wynikająca ze zmian struktur organizacyjnych szkół, w których są zatrudnieni. W […]

Terminy dla organów prowadzących niesamorządowe szkoły publiczne

Główne zasady: Szkoły, który będą przekształcane na podstawie przepisów ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe będą zobowiązane złożyć poniższe dokumenty: wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach projekt aktu założycielskiego szkoły oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe zobowiązanie do zapewnienia warunków działania […]

Najważniejsze terminy dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017

do 31 stycznia 2017 r. – przyjmowanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wniosków osób prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły o zmianę zezwolenia/zmianę wpisu do ewidencji (w zakresie przekształcenia / włączenia gimnazjum do szkoły innego typu); do 31 stycznia 2017 r. – przyjmowanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oświadczeń osób prowadzących publiczne szkoły podstawowe o […]

Rola samorządów podczas wprowadzania reformy

Polskie samorządy to najważniejszy partner współodpowiedzialny za funkcjonowanie systemu edukacji. Dotychczasowa współpraca z samorządowcami pozwoliła Ministerstwu Edukacji Narodowej wypracować szczegółowe rozwiązania dotyczące przygotowania reformy oświaty. Przeprowadzenie istotnych zmian, które mają na celu rozwijanie potencjału polskiej edukacji, ponowne wprowadzenie cykliczności etapów szkolnych i stworzenie systemu na miarę XXI wieku – w obliczu pogłębiającego się niżu demograficznego […]

Dostosowanie sieci szkół do zmiany struktury szkolnej

Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych. Przepisy obecnie obowiązującej ustawy o systemie oświaty określają tryb likwidacji i przekształcenia szkoły publicznej oraz wprowadzania zmian w sieciach szkolnych. Zgodnie z tymi przepisami jednostka samorządu terytorialnego, która zamierza przekształcić szkoły, jest zobowiązana do: przeprowadzenia przekształcenia w odrębnym […]