Kategoria: Uczeń i rodzic

Egzaminy

Egzamin ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń/słuchacz będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. W okresie przejściowym, w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, egzamin […]

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Zaproponowane w projekcie zmiany przepisów dotyczących rekrutacji zmierzają do określenia na poziomie ustawowym: kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół i placówek, w tym wskazania grup kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania, wynikającym z Konstytucji RP, ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną albo szczególne […]

Realizacja obowiązku nauki i obowiązku szkolnego

Realizacja obowiązku nauki Od 1 września 2019 r. obowiązek nauki będzie spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej; W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 obowiązek nauki będzie realizowany zarówno po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Obowiązek nauki w wymienionych latach szkolnych będzie spełniany zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych lub u pracodawcy, jak i w szkołach […]

Innowacje i eksperymenty w szkołach

Uczniowie w szkołach mają uczyć się kreatywności, a także postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Możliwe będzie to dzięki wykorzystaniu w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Znosimy konieczność zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu oraz wymagania formalne warunkujące rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole lub placówce. Określiliśmy również zasady […]

Zmiany w kształceniu specjalnym

Zmiany mają na celu podwyższenie jakości oddziaływań jednostek systemu oświaty wobec dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy. system oświaty ma obejmować również przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, a także przedszkola i szkoły integracyjne i specjalne. Proponowana zmiana ma charakter porządkujący, bowiem wskazane przedszkola i szkoły funkcjonują obecnie w systemie; […]

Klasy międzynarodowe

Oddziały międzynarodowe Usunięto przepisy dotyczące sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego, w miejsce których zgodnie z nową strukturą systemu oświaty, został wprowadzony egzamin ósmoklasisty. Oznacza to, że zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej może zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia uzyskanie przez […]

Edukacja domowa

Wniosek rodziców dotyczący zezwolenia na realizację obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem/szkołą składa się odpowiednio do dyrektora publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej usytuowanej na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko; Do wniosku należy dołączyć wymaganą dokumentację, w tym opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej; Rozszerzony zostanie zakres wsparcia dla […]

Statut szkoły

Najważniejsza zmiana – to umieszczenie przepisów z poziomu rozporządzenia na poziom ustawy W punkcie dotyczącym właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych zrezygnowaliśmy z zapisu dotyczącego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych i udziału w nich, uznając, że ocenianie przygotowania ucznia do poszczególnych zajęć edukacyjnych  i udział w nich, to zakres oceny z danego przedmiotu, a nie ocena […]

Konkursy i olimpiady

Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, będą przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają pozostałe warunki określone w ustawie ‒ Prawo […]

Kształcenie osób przybywających z zagranicy, m.in. w oddziałach przygotowawczych

W celu efektywnego reagowania na potrzeby ucznia przybywającego z zagranicy oraz umożliwienia mu szybkiego włączenia do regularnej nauki szkolnej wraz z uczniami polskimi, wprowadzamy możliwość utworzenia przez organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, nowej formy organizacyjnej, jaką jest oddział przygotowawczy. Do oddziału mogą uczęszczać uczniowie, którzy mają trudności w komunikacji związanej z nieznajomością lub słabą […]