7 listopada 2016

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze w okresie reformy

  1. W sytuacji przekształceń szkół z mocy prawa, nowo powstałymi szkołami, tj. 8-letnimi szkołami podstawowymi, 4-letnimi liceami ogólnokształcącymi, 5-letnimi technikami, branżowymi szkołami I stopnia zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy ww. szkół we współpracy z dotychczasowymi wicedyrektorami i nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w tych szkołach, do końca okresu na jaki powierzono im dotychczasowe stanowiska.
  2.  W sytuacji podjęcia przez organ prowadzący decyzji o przekształceniu danego gimnazjum:
    1. w szkołę podstawową, szkołą tą zarządzać będą dotychczasowy dyrektor gimnazjum we współpracy z dotychczasowym wicedyrektorem i nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze, do końca okresu na jaki powierzono im ww. stanowiska. Przy czym w przypadku dyrektora, organ prowadzący będzie mógł przedłużyć pełnienia ww. funkcji, jednak nie dłużej niż do zakończenia okresu wdrażania reformy, tj. do 31 sierpnia 2019 r.;
    2. w liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia, szkołami tymi zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy gimnazjum, we współpracy z dotychczasowymi wicedyrektorami i nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze, którzy posiadają poziom wykształcenia wymagany do zajmowania ww. stanowisk odpowiednio w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, do końca okresu, na jaki zostały powierzone im powyższe stanowiska. Przy czym w przypadku dyrektora, organ prowadzący będzie mógł przedłużyć pełnienia ww. funkcji, jednak nie dłużej niż do zakończenia okresu wdrażania reformy, tj. do 31 sierpnia 2019 r.
  1. W sytuacji podjęcia przez organ prowadzący decyzji o przekształceniu polegającym na włączeniu gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego lub technikum lub branżowej szkoły I stopnia, szkołami tymi zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy ww. szkół, natomiast dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów z mocy prawa będą zajmowali stanowisko wicedyrektora, do końca okresu na jaki zostały powierzone im ww. stanowiska, z możliwością przedłużenia pełnienia tych funkcji do 31 sierpnia 2019 r.
  2. W sytuacji wygaszanych gimnazjów, dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów będą pełnić swe obowiązki do końca okresu na jaki powierzono im powyższe stanowisko, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2019 r. W przypadku zakończenia ich kadencji przed dniem 31 sierpnia 2019 r., organ prowadzący będzie mógł przedłużyć powierzenie tego stanowiska ww. dyrektorom.
  3. Jeśli organ prowadzący nie podejmie decyzji o przedłużeniu kadencji dotychczasowemu dyrektorowi gimnazjum będzie mógł powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora tego gimnazjum – wicedyrektorowi, a w gimnazjach w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tego gimnazjum do zakończenia okresu wdrażania reformy.