7 listopada 2016

Nauczyciel gimnazjum

Do czasu przeprowadzenia ostatniego egzaminu gimnazjalnego, nauczyciel nadal będzie uczestniczył w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu w ramach zadań statutowych szkoły.

Pensum pozostaje bez zmian – 18 godzin.

Od roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele szkół podstawowych będą obowiązkowo uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku nauczycieli wygaszanych gimnazjów – dla których ta szkoła była ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – organ prowadzący gimnazjum wskaże inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W okresie wdrażania nowej struktury, Kuratoria Oświaty na swoich stronach internetowych będą zamieszczały informacje o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.