7 listopada 2016

Nauczyciele przekształcanych szkół

Z mocy prawa nauczyciele:

  • dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych,
  • dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staną się nauczycielami branżowej szkoły I stopnia,
  • dotychczasowego 4-letniego technikum staną się nauczycielami 5-letniego technikum,
  • dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami 4-letniego liceum ogólnokształcącego.

Nauczyciele wygaszanych gimnazjów, którzy (bez względu na wymiar zatrudnienia):

  • są zatrudnieni na podstawie mianowania,
  • są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,

a których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne, zostaną przeniesieni w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego. W przypadku podjęcia zatrudnienia w szkole przez takiego nauczyciela stan ten ustaje.

W przypadku niewyrażenia przez nauczyciela zgody na przejście w stan nieczynny, stosunek pracy zostanie z nim rozwiązany z końcem roku szkolnego.

Nauczyciel będzie mógł również wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

Powyższe rozwiązania dotyczą również nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum.