7 listopada 2016

Obowiązkowa akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

Publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli będą miały obowiązek posiadania akredytacji.

Akredytację będzie mogła uzyskać placówka, która:

 • prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa;
 • organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli korzystających z oferty placówki i sprzyjające ich rozwojowi zawodowemu;
 • w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli korzystających z oferty placówki;
 • wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju;
 • opracowuje i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali;
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę;
 • zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną;
 • prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli.

Dodatkowe informacje o akredytacji:

 • przyznawana na czas określony – 5 lat;
 • przyznawana przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki;
 • akredytacja będzie odpłatna; odpłatność będzie wynosiła 1000 zł.;

Utworzenie nowej placówki – wymagania

Aby utworzyć nową placówkę należy uzyskać wstępną akredytację. Jej warunkiem jest:

 • przygotowanie statutu zgodnego z prawem;
 • zatrudnienie wykwalifikowanej kadry;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków;

Kurator oświaty będzie zobowiązany dokonać oceny działalności nowo utworzonej placówki doskonalenia nauczycieli, która uzyskała wstępna akredytację,  w  pełnym zakresie w okresie do 2 lat od jej utworzenia.

Cofnięcie akredytacji

Niespełnianie przez placówkę warunków akredytacyjnych będzie skutkować cofnięciem akredytacji.

W terminie 30 dni od dnia cofnięcia akredytacji placówka doskonalenia nauczycieli będzie zobowiązana wprowadzić roczny program naprawczy.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia programu naprawczego placówka  będzie zobowiązana poddać się ocenie działalności przeprowadzonej przez kuratora oświaty. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny nadal nie spełnia warunków do uzyskania akredytacji, placówka ta z mocy ustawy ulega likwidacji.

Funkcjonujące obecnie placówki doskonalenia nauczycieli, które dotychczas nie posiadają akredytacji będą miały czas na jej uzyskanie do 31 sierpnia 2019 r.