13 stycznia 2017

Przygotowanie arkusza organizacyjnego

 1. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

Art. 307.

 • Wszelkie czynności podjęte przed 1 września 2017 r. na podstawie ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15 (ustawa Karta Nauczyciela i ustawa o systemie oświaty) w ustawie wprowadzającej (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe), w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.
 • Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz ustaw: Karta Nauczyciela i ustawa o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą wprowadzającą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw tj. Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej).

Art. 323.

 • W przypadku szkoły, do której odpowiednio z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r.
  albo z dniem 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji szkoły odpowiednio na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy  z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum.

 

2.  Ustawa Prawo Oświatowe

 Art. 110.

 • Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
 • Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły
  i przedszkola
  , uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół (zostanie wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 UPO), po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych (w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli).
 • Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 • W przypadku wprowadzenia do 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i przedszkola, organ prowadzący zatwierdza arkusz po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych oraz opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

3. Nowa delegacja do wydania rozporządzenia – art. 111. oraz art. 113

 • Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli, w tym:

zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji szkoły i przedszkola oraz terminy jego opracowywania, opiniowania i zatwierdzania, mając na uwadze liczbę pracowników szkoły i przedszkola, liczbę oddziałów poszczególnych klas, liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, tygodniowy wymiar godzin zajęć obowiązkowych w poszczególnych oddziałach oraz tygodniowy wymiar godzin zajęć dodatkowych.

 • Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację publicznych szkół i placówek artystycznych, w tym:

zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji szkoły i placówki artystycznej oraz terminy jego opracowywania i zatwierdzania.

Zakładamy, że projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli będzie zawierał przepis przejściowy, który umożliwi opracowywanie i zatwierdzenie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018.