13 stycznia 2017

Rozwiązania dla nauczycieli w okresie przejściowym

W celu zapewnienia przejrzystości rozwiązań prawnych, które mają obowiązywać w okresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, przeniesiono cały segment przepisów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych
w procesie przekształceń organizacyjnych z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Takie przeniesienie całego kompleksu przepisów było podyktowane faktem, iż zostały one zmodyfikowane na korzyść nauczycieli, dzięki czemu zapewniają im większą ochronę i szersze możliwości uzyskania zatrudnienia. Przede wszystkim nauczyciel gimnazjum, w którym wygaszane będzie kształcenie, będzie miał możliwość w pierwszej kolejności skorzystania ze stanu nieczynnego.

Przewidziane w ustawie rozwiązania pomogą w elastycznym rozlokowaniu kadry nauczycielskiej w szkołach nowego typu. Przeniesienie oraz modyfikacja pewnych przepisów dotyczących nauczycieli na okres przejściowy ma także na celu zapobieganie różnicom w interpretowaniu tych przepisów oraz stwarza możliwość odnalezienia się w nowym systemie przez każdego nauczyciela.

Przepisy ustawy Karta Nauczyciela, które zostały zmodyfikowane i wprowadzone do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe:

 1. Instytucja przeniesienia nauczyciela do innej szkoły lub w tej samej szkole na inne stanowisko.
 2. Uzupełnianie etatu nauczyciela.
 3. Stan nieczynny.
 4. Ograniczenie zatrudnienia.

Rozwiązania przeniesione z ustawy Karta Nauczyciela:

 1. Możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę – bez względu na wymiar zatrudnienia, za jego zgodą lub na prośbę nauczyciela do innej szkoły lub na inne stanowisko w tej samej szkole.

Dotychczas przepis art. 18 ustawy Karta Nauczyciela ma zastosowanie wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.

– Na mocy przepisu szczególnego dotyczyć będzie większej grupy nauczycieli (art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

 1. Możliwość nałożenia na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę w pełnym wymiarze zajęć, za jego zgodą, obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, w celu uzupełnienia pensum, także w wymiarze większym niż ½ obowiązkowego wymiaru, jeśli w dotychczasowym miejscu pracy nie ma on możliwości prowadzenia zajęć w  wymiarze co najmniej ½ etatu (art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ).

Dotychczas przepis art. 22 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którzy mogą uzupełniać pensum w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru.

– Na mocy przepisu szczególnego możliwe będzie uzupełnianie pensum w wymiarze większym niż ½ etatu przez wszystkich nauczycieli.  

 1. Możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony – bez względu na wymiar zatrudnienia, w stan nieczynny.

Obecnie przepisy art. 20 ustawy Karta Nauczyciela stanowią w pierwszej kolejności o rozwiązaniu stosunku pracy, a dopiero w przypadku złożenia przez nauczyciela odpowiedniego wniosku, przenosi się go w stan nieczynny. Przepisy mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę w pełnym wymiarze zajęć.

– Na mocy przepisu szczególnego wszyscy nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w wygaszanych gimnazjach oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach, w których będą prowadzone klasy gimnazjalne, będą mogli być przeniesieni w stan nieczynny bez względu na wymiar zatrudnienia (art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

 1. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie będzie możliwe w związku z wygaszeniem gimnazjum z końcem roku szkolnego 2018/2019 (art. 226 ust. 1 i ust. 12 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe )

Obecnie obowiązuje w tym zakresie przepis art. 20 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, który ma zastosowanie do nauczycieli w przypadku likwidacji szkoły.

– Przepis szczególny dotyczy nauczycieli zatrudnionych w wygaszanych gimnazjach w ostatnim roku szkolnym kształcenia (2018/2019).

 1. Możliwość ograniczenia zatrudnienia nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze nie jest możliwe, do wymiaru ½ zajęć lub niższego bez konieczności rozwiązywania dotychczasowego stosunku pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, odprawa z pełnego wymiaru zatrudnienia.

Dotychczas przepis art. 22 ust. 2 i 2a ustawy – Karta Nauczyciela  ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.

– Przepis szczególny dotyczy nauczycieli zatrudnionych w wygaszanych gimnazjach oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których będą prowadzone klasy gimnazjalne (art. 225 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

 

Nowe rozwiązania wprowadzone do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe dodatkowo chroniące nauczycieli, którzy w okresie wprowadzania reformy, czasowo, mogliby znaleźć się w gorszej sytuacji zawodowej niż dotychczasowa.

 1. Pozostawienie liczby uczniów przypadających na jednego pedagoga, psychologa lub logopedę na poziomie roku szkolnego 2016/2017 (art. 220 ust. 1 pkt 4).

Regulacja zapobiegnie wykorzystywaniu reformy do zmniejszenia liczby pedagogów, psychologów lub logopedów w przekształcanych szkołach, a tym samym obniżeniu jakości udzielanej uczniom opieki psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Pozostawienie w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela na poziomie roku szkolnego 2016/2017 (art. 221).

Regulacja zapobiegnie nadmiernemu przydzielaniu godzin ponadwymiarowych nauczycielom w roku szkolnym, w którym w szkołach ponadpodstawowych spotkają się dwa roczniki, co umożliwi zatrudnianie nauczycieli gimnazjów.

Przepisy nie mają zastosowania do nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.

 1. Zobowiązanie dyrektora szkoły do przekazywania kuratorowi oświaty informacji o wolnych stanowiskach pracy oraz kuratorów oświaty do udostępniania tej informacji na prowadzonej przez kuratorium stronie internetowej (art. 224 ust. 1 i 2).
 2. Do 31 sierpnia 2020 r. wprowadzono pierwszeństwo w zatrudnieniu dla nauczycieli, którzy otrzymali informację o przeniesieniu w stan nieczynny, złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny lub przebywają w stanie nieczynnym oraz zwolnionym z pracy w ostatnim roku funkcjonowania gimnazjum
  (art. 224 ust. 3).
 3. Wprowadzenie wymogu uzyskania przez nauczyciela zgody dyrektora szkoły, a w przypadku dyrektora organu prowadzącego na kontynuowanie lub podjęcie dodatkowego zatrudnienia w innej szkole (przedszkolu placówce, zespole szkół) – dotyczy wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 222). Nie dotyczy wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Obowiązywanie czasowe od 1 września 2017 r. do 31 września 2019 r.

Przepisy nie mają zastosowania do nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.