13 stycznia 2017

Terminarz zadań dyrektora szkoły związany z wdrażaniem zmian – nauczyciele i inni pracownicy szkoły

  1. W terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli – opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły oraz uzyskanie opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

w przypadku szkoły, do której odpowiednio z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r.
albo z dniem 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji szkoły odpowiednio na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy
z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum.

 

  1. W stosunku do nauczycieli samodzielnego wygaszanego gimnazjum oraz nauczycieli zatrudnionych
    w szkołach, w których będą prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum:

do 15 maja (odpowiednio 2017 r. lub 2018 r.) – informacja o braku możliwości dalszego zatrudnienia danego nauczyciela gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 z uwagi na wygaszanie kształcenia w tym gimnazjum i następujących możliwych rozwiązaniach dla nauczycieli:

– przeniesienie w stan nieczynny,

– rozwiązanie z nim stosunku pracy (jeśli nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny),

– ograniczenie zatrudnienia (dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze).

do 31 maja (odpowiednio 2017 lub 2018 r.) wypowiedzenie stosunku pracy, w przypadku niewyrażenia zgody na przeniesienie w stan nieczynny (rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z dniem 31 sierpnia odpowiednio 2017 r. lub 2018 r.).

do 31 maja 2019 r. – wypowiedzenie stosunku pracy (rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z dniem 31 sierpnia 2019 r.).

W odniesieniu do dyrektora samodzielnego gimnazjum powyższe czynności wykonuje organ prowadzący to gimnazjum.

 

  1. W stosunku do pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w samodzielnym wygaszanym gimnazjum – rozwiązuje stosunek pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy, tj. za dwutygodniowym, miesięcznym lub trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Do pracowników samorządowych niebędących nauczycielami mają zastosowanie przepisy ustawy
o pracownikach samorządowych w zakresie przeniesienia na inne stanowisko lub do innej jednostki organizacyjnej.

 

  1. W stosunku do nauczycieli (innych pracowników) szkół, które z mocy prawa przekształcą się w szkoły nowego systemu (typu) informację na piśmie, że stają się nauczycielami (pracownikami) szkoły nowego typu, przekazuje się odpowiednio:

do 15 maja 2017 r. – szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zespół szkół w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum lub zasadnicza szkoła zawodowa i gimnazjum.

do 15 maja 2019 r. – liceum ogólnokształcące, technikum, zespół szkół w skład którego wchodzi liceum
i gimnazjum lub technikum i gimnazjum.

 

  1. W stosunku do nauczycieli (innych pracowników) gimnazjum, które zostanie włączone do innej szkoły lub przekształcone w inny typ szkoły:

do 15 maja (odpowiednio 2017 r., 2018 r., 2019 r.), że stają się nauczycielami (pracownikami) szkoły nowego systemu, w której będą prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.

Do pracowników samorządowych niebędących nauczycielami mają zastosowanie przepisy ustawy
o pracownikach samorządowych w zakresie przeniesienia na inne stanowisko lub do innej jednostki organizacyjnej.