19 stycznia 2017

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

Placówki doskonalenia będą miały obowiązek uzyskać akredytację. Nie dotyczy to placówek prowadzonych przez MEN, MKiDN , MRiRW, MZ.

Akredytację będzie przyznawał kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu, przez zespół powołany przez kuratora oświaty, oceny działalności danej placówki.

 • akredytacja będzie płatna, przyznawana na okres 5 lat
 • przed upływem okresu 5 lat, kurator oświaty przeprowadzał kolejną ocenę działalności danej placówki
 • organ lub osoba zamierzające założyć placówkę doskonalenia
  będą obowiązani uzyskać wstępną akredytację

Wstępną akredytację będzie mogła otrzymać nowo tworzona placówka, która:

 • przedstawi statut zgodny z przepisami prawa
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • uzyskanie wstępnej akredytacji będzie warunkiem niezbędnym
  do utworzenia placówki doskonalenia
 • w przypadku placówki doskonalenia, która uzyskała wstępną akredytację kurator oświaty będzie dokonywać oceny działalności tej placówki w pełnym zakresie nie później niż w okresie 2 lat od jej utworzenia.