13 stycznia 2017

Najważniejsze terminy dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017

  • do 31 stycznia 2017 r. – przyjmowanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wniosków osób prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły o zmianę zezwolenia/zmianę wpisu do ewidencji (w zakresie przekształcenia / włączenia gimnazjum do szkoły innego typu);
  • do 31 stycznia 2017 r. – przyjmowanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oświadczeń osób prowadzących publiczne szkoły podstawowe o rezygnacji z obwodów;
  • do 31 stycznia 2017 r. – przyjmowanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wniosków osób prowadzących dotychczasowe publiczne gimnazja zamierzające je przekształcić w szkoły podstawowe, o ustalenie obwodu;
  • do 31 marca 2017 r. – podjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ostatecznej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (opartej o uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego pozytywnie zaopiniowanej przez kuratora oświaty);
  • do 30 czerwca 2017 r. – przyjmowanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego dokumentów przedkładanych przez osoby prowadzące publiczne szkoły podlegające przekształceniom z mocy prawa (szkoły podstawowe, zasadnicze szkoły zawodowe) stanowiących podstawę do zmian zezwoleń i wpisów do ewidencji szkół niepublicznych (tryb uproszczony, bez wniosku o zmianę zezwolenia lub wpisu);
  • do 10 sierpnia 2017 r. – wydanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego decyzji administracyjnych w przedmiocie zmiany / odmowy zmiany zezwoleń na założenie i prowadzenie szkół publicznych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (przekształcenia z mocy prawa szkół podstawowych, przekształcenia z mocy prawa zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły I stopnia, przekształcenia/ włączenia gimnazjum do szkoły innego typu z dniem 1 września 2017 r.);
  • do 10 sierpnia 2017 r. – zmiana przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wpisów do ewidencji szkół niepublicznych;
  • do 30 listopada 2017 r. – podjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały stwierdzającej przekształcenie z mocy prawa szkoły podstawowej, szkoły policealnej, zasadniczej szkoły zawodowej w branżowa szkołę I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.