7 listopada 2016

Przekształcanie szkół publicznych przekazanych przez jednostki samorządu do prowadzenia innym osobom prawnym lub osobom fizycznym

Zgodnie z art. 5 ust. 5g obowiązującej ustawy o systemie oświaty możliwe jest przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły osobie fizycznej lub osobie prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego na podstawie umowy. Przekazane szkoły są szkołami publicznymi, bezpłatnymi dla uczniów i powszechnie dostępnymi. Nadzór nad jakością nauczania w nich sprawuje kurator oświaty, a właścicielem majątku szkoły jest nadal jednostka samorządu terytorialnego. Większość jednostek przekazanych w trybie określonym art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty to szkoły podstawowe. Wymienione szkoły również będą podlegały przekształceniom w związku ze zmianą struktury szkolnej.

Dla szkół publicznych przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia innym osobom prawnym lub osobom fizycznym na podstawie umowy w trybie art. 5 ust. 5g dotychczasowej ustawy o systemie oświaty, proponujemy następujące rozwiązania. W odniesieniu do szkół przekształcanych z mocy ustawy, tj. szkół podstawowych (sześcioletnich w ośmioletnie), liceów ogólnokształcących (trzyletnich w czteroletnie), techników (czteroletnich w pięcioletnie) oraz zasadniczych szkół zawodowych (przekształcanych w branżowe szkoły I stopnia), zastosowanie będą miały wspólne przepisy dotyczące przekształceń szkół wymienionych typów; wymagane jednak będzie odpowiednie dostosowanie umów dotyczących przekazania prowadzenia szkoły w terminie do dnia 10 sierpnia roku, w którym nastąpi przekształcenie. Ponadto, zostanie stworzona możliwość przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową w porozumieniu z właściwą jednostką samorządu terytorialnego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej. Gimnazjum, które nie zostanie przekształcone w szkołę podstawową będzie wygaszane zgodnie z terminami określonymi w art. 129 projektowanej ustawy.