7 listopada 2016

Przekształcenie gimnazjum

Projekt ustawy przewiduje stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.

Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach, tj. poprzez:

  1. przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub
  2. włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
  3. przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum,
  4. włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum,
  5. przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum.

Projekt określa warunki i terminy obowiązujące przy przeprowadzaniu tych zmian. Przykładowo, gdy jednostka samorządu terytorialnego prowadząca dotychczasowe gimnazjum zdecyduje o przekształceniu tego gimnazjum w liceum ogólnokształcące, lub o włączeniu tego gimnazjum do liceum ogólnokształcącego konieczne będzie zawarcie lub zmiana porozumienia o prowadzeniu tego liceum z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie liceum ogólnokształcącego jest zadaniem własnym. Wymóg ten nie będzie dotyczył miast na prawach powiatu.