7 listopada 2016

Przekształcenie szkoły podstawowej

Publiczna 6-letnia szkoła podstawowa prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 września 2017 r. staje się 8-letnią szkołą podstawową. Rada gminy zobowiązana będzie w terminie do 30 listopada 2017 roku stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały.

Od 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej.

1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej samej szkoły.

Przekształcenia szkoły podstawowej niesamorządowej

W przypadku dotychczasowej 6-letniej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przyjęto analogicznie, że szkoła ta z dniem 1 września 2017 r. może stać się 8-letnią szkołą podstawową, o ile:

  1. osoba prowadząca szkołę w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. nie poinformuje organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na założenie szkoły, o zamiarze likwidacji
  2. oraz w terminie do 30 czerwca 2017 r. przedłoży właściwemu organowi dokumenty określone w projektowanej ustawie.

W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów w wymienionym terminie szkoła ta staje się z dniem 1 września 2017 r. 8-letnią szkołą podstawową, obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r.

Organ, który wydał zezwolenie na założenie szkoły, może zmienić obwód publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną w uzgodnieniu z tą osobą. Z kolei osoba prowadząca niesamorządową szkołę publiczną może, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., złożyć właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego oświadczenie o rezygnacji z ustalonego obwodu tej szkoły.

Stosownie do projektowanych zmian ustrojowych przepisami przejściowymi objęto również szkoły niepubliczne, zapewniając możliwość kontynuowania i doskonalenia oferty edukacyjnej w ramach tej formy realizacji zadań oświatowych.

W przypadku szkoły podstawowej proponowane w niniejszym projekcie przepisy wprowadzają uproszczony tryb obejmujący jedynie uaktualnienie danych zawartych w ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego i tym samym umożliwiają kontynuowanie działalności przez szkołę w ramach nowego ustroju.

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, prawo dalszego prowadzenia ośmioletniej szkoły podstawowej uzyska każdy dotychczasowy organ prowadzący, który przedstawi do dnia 30 czerwca 2017 r. dokumenty niezbędne dla zachowania aktualności i ciągłości ewidencji samorządowej (wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole, statut, zobowiązanie do przestrzegania wymagań jakościowych). W uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość przedłużenia tego terminu przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, gwarantując stabilne ramy czasowe dla wykonania przewidzianej ustawą procedury.