24 lutego 2017

Statuty

 • Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 208 ust. 3 i 4 ustawy wprowadzającej, w terminie do31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

(art. 210 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

 • Uchwała stanowi jednocześnie akty założycielskie szkół, o których mowa w art. 117 ust. 6 i 7, art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 200 ust. 1, art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, prowadzonych przez gminę.

(art. 210 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

 • Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego. Organ, zakładający szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut.                                                                              

(art. 88 ustawy – Prawo oświatowe)

 • Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką.

(art. 88 ustawy – Prawo oświatowe)

Zespoły szkół

 • Zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową
  z dniem 1 września 2017 r.
 • Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie
  w ośmioletnią szkołę podstawową.
 • Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

(art. 191 ustawy – Przepisy wprowadzając ustawę – Prawo oświatowe)

 • Zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym z dniem 1 września 2019 r. (chyba że do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe gimnazjum wchodzące w skład ww. zespołu publicznych szkół zostanie, na podstawie art. 195 ustawy ­– Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo oświatowe, przekształcone w szkołę innego typu); w wyniku przekształcenia gimnazjum  nie mogą powstać zespoły  publicznych szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu.
 • Zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i technikum, staje się pięcioletnim technikum dniem 1 września 2019 r. (chyba że do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe gimnazjum wchodzące w skład ww. zespołu  publicznych szkół zostanie, na podstawie art. 195 ustawy ¬– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przekształcone w szkołę innego typu); w wyniku przekształcenia gimnazjum  nie mogą powstać zespoły  publicznych szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu.
 • Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej zespoły dotychczasowych publicznych szkół wymienione powyżej, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w odpowiednio czteroletnie liceum ogólnokształcące albo pięcioletnie technikum.
 • Uchwała stanowi akt założycielski w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

(art. 193 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Dotychczasowe statuty

 • Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.
 • Dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.

 

W przypadku statutów szkół wymienionych powyżej zostały zachowane kompetencje rady szkoły i rady pedagogicznej w zakresie uchwalania statutów.                

(art. 322 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Zasady uchwalania statutu i jego zmian pozostają bez zmian w stosunku do obowiązujących do tej pory regulacji. Oznacza to, że kompetencje do przygotowania projektu statutu lub jego zmian posiada rada pedagogiczna, natomiast uchwalenie projektu należy do właściwości rady szkoły/placówki  lub rady pedagogicznej w przypadku braku rady szkoły/placówki.

(art. 72, art. 80, art. 82 ustawy – Prawo oświatowe)

Statuty gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, 3-letniego liceum ogólnokształcącego i 4-letniego technikum:

 • Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach;
 • Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia,
  w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas;
 • Statuty branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, zawierają postanowienia dotyczące tych klas;
 • Statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących, w których są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zawierają postanowienia dotyczące tych klas;
 • Statuty pięcioletnich techników, w których są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.

(art. 322 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

 • 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych,
 • 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych artystycznych,

zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.                                                                                         

(art. 364 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)