13 stycznia 2017

Terminy dla organów prowadzących niesamorządowe szkoły publiczne

 1. Główne zasady:

Szkoły, który będą przekształcane na podstawie przepisów ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe będą zobowiązane złożyć poniższe dokumenty:

wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach
projekt aktu założycielskiego szkoły oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

 

 • Wnioski o przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową lub włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej składa się do 31 stycznia 2017 r.; w pozostałych przypadkach wnioski można składać również do 31 stycznia 2018 r. i 2019 r.
 • dokumenty, o których mowa powyżej, składa się w roku, w którym ma nastąpić przekształcenie;
 • pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, składa się w roku kalendarzowym, w którym w szkole rozpocznie się kształcenie uczniów w klasie I, II lub III;
 • w przypadku przekształcenia gimnazjum w technikum lub branżową szkołę I stopnia, pozytywne opinie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej składa się tylko wtedy, gdy praktyczna nauka zawodu będzie organizowana przez szkołę
  w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych;
 • w przypadku przekształcenia gimnazjum w technikum lub branżową szkołę I stopnia, ustalenie zawodów,
  w których kształci szkoła, następuje po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy, przy czym o opinie te występuje osoba prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum lub dyrektor tego gimnazjum;
 • pozytywna opinia kuratora jest niezbędna, jeśli gimnazjum przekształca się w szkołę podstawową, technikum lub branżową szkołę I stopnia.
 1. Organ prowadzący publiczną szkołę podstawową

2017

 1. do 31 stycznia 2017 r.:
 2. może złożyć wniosek o zmianę zezwolenia w związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej (jeśli prowadzi również gimnazjum); do wniosku załącza dokumenty, o których mowa w pkt 1(tabela), jeśli włączenie gimnazjum jest planowane od 1 września 2017 r. (możliwość wydłużenia terminu na wniosek organu prowadzącego szkołę do 14 lutego 2017 r.);
 3. może złożyć wniosek o ustalenie obwodu szkole podstawowej do której włączono gimnazjum – jeżeli publicznej sześcioletniej szkole podstawowej nie ustalono obwodu;
 4. może złożyć oświadczenie o rezygnacji z obwodu;
 5. może złożyć wniosek o zmianę zezwolenia w zakresie zwiększenie liczby klas, jeśli szkoła ma zmniejszoną organizacje (np. obejmuje tylko klasy I-III) lub ma podporządkowaną szkołę filialną. Do wniosku załącza się dokumenty, o których mowa w pkt 1 (tabela). W przypadku gdy zwiększenie liczby klas dotyczy klas I-III szkoły podstawowej (na przykład dotychczas szkoła ma kl. IV-VI) dołącza się również pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku,
  w którym będzie się mieścić szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu (termin na złożenie opinii może być wydłużony, na wniosek organu prowadzącego szkołę, do 14 lutego 2017 r.);
 6. do 30 czerwca 2017 r.:
 7. powinien złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1 (tabela), w związku z przekształceniem z mocy prawa sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową lub zespołu szkół (SP+ GIM) w ośmioletnią szkołę podstawową; istnieje możliwość wydłużenia terminu na wniosek organu prowadzącego szkołę do 31 lipca 2017 r.;
 8. do 17 sierpnia 2017 r.:
 9. powinien złożyć dokumenty, o których mowa pkt 1 – dotyczy sytuacji, gdy do wniosku o zwiększenie liczby klas składanego do 31 stycznia 2017 r. nie załączono właściwych dokumentów;

2018

 1. do 31 stycznia 2018 r.:
 2. powinien przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt 1, jeżeli do publicznej szkoły podstawowej gimnazjum będzie włączane z dniem 1 września 2018 r. (jeśli złożono stosowny wniosek do 31 stycznia 2017 r.); istnieje możliwość wydłużenia terminu na wniosek organu prowadzącego szkołę
  do 28 lutego 2018 r.;
 3. może złożyć oświadczenie o rezygnacji z obwodu lub wniosek o ustalenie obwodu – dotyczy szkoły podstawowej, do której włączono gimnazjum;

2019

 1. do 31 stycznia 2019 r.:
 2. powinien przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt 1, jeżeli do publicznej szkoły podstawowej gimnazjum będzie włączane z dniem 1 września 2019 r; (jeśli złożono stosowny wniosek do 31 stycznia 2017 r.); istnieje możliwość wydłużenia terminu, na wniosek organu prowadzącego szkołę do dnia 28 lutego 2018 r.
 3. może złożyć oświadczenie o rezygnacji z obwodu lub wniosek o ustalenie obwodu – dotyczy szkoły podstawowej, do której włączono gimnazjum.

 

 1. Organ prowadzący publiczne gimnazjum

 2017

 1. do 31 stycznia 2017 r.:
 2. może złożyć wniosek o zmianę zezwolenia w związku z przekształceniem gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową z dniem 1 września 2017 r., 1 września 2018 r. lub 1 września 2019 r.;
 3. powinien dołączyć do ww. wniosku dokumenty, o których mowa pkt 1, jeśli przekształcenie gimnazjum
 4. w szkołę podstawową ma nastąpić z dniem 1 września 2017 r. (możliwość wydłużenia terminu przedkładania dokumentów, na wniosek organu prowadzącego szkołę, do 14 lutego 2017 r.)
 5. może złożyć wniosek o ustalenie obwodu szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum,
 6. może złożyć wniosek o zmianę zezwolenia w związku z zamiarem przekształceniem gimnazjum w branżową szkołę I stopnia, liceum ogólnokształcące lub technikum; jeśli przekształcenie gimnazjum ma nastąpić
  z dniem 1 września 2017 r. do wniosku powinien dołączyć:

– dokumenty o których mowa pkt 1(z wyjątkiem projektu statutu technikum i branżowej szkoły I stopnia),

– pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum w technikum lub branżową szkołę I stopnia (dot. sytuacji, gdy praktyczna nauka zawodu organizowana będzie przez szkołę w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych).

– w celu ustalenia zawodów, w których kształci szkoła – opinie powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy, w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum w technikum lub branżową szkołę I stopnia.

Na wniosek organu prowadzącego gimnazjum JST może wskazać inny termin na przedłożenie opinii , o których mowa wyżej, nie później jednak niż w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

do 28 lutego 2017 r. :

 1. powinien przedłożyć projekt statutu – w przypadku przekształcenia gimnazjum w technikum lub branżową szkołę I stopnia.

do 30 czerwca 2017 r.:

 1. powinien przedłożyć pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku uruchomienia od dnia 1 września 2017 r. klasy I, II, lub III w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.

2018

 1. do 31 stycznia 2018 r.:
 2. może złożyć wniosek o zmianę zezwolenia w związku z zamiarem przekształceniem gimnazjum w branżową szkołę I stopnia, liceum ogólnokształcące lub technikum; do wniosku powinien dołączyć:

– dokumenty, o których mowa pkt 1,

– pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum w technikum lub branżową szkołę I stopnia (w przypadku gdy praktyczna nauka zawodu organizowana będzie przez szkołę w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych),

– w celu ustalenia zawodów, w których kształci szkoła – opinie powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy, w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum w technikum lub branżową szkołę I stopnia;

 1. powinien przedłożyć dokumenty, o którym mowa w pkt 1, jeśli szkoła podstawowa powstała z przekształcenia gimnazjum ma rozpocząć działalność od dnia 1 września 2018 r.
 2. powinien przedłożyć pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku uruchomienia od dnia 1 września 2018 r. klasy I, II, lub III w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum (istnieje możliwość wydłużenia terminu na wniosek organu prowadzącego szkołę do 28 lutego 2018 r.;)
 3. może złożyć wniosek o ustalenie obwodu szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.

2019

 1. do 31 stycznia2019 r.:
 2. może złożyć wniosek o zmianę zezwolenia w związku z zamiarem przekształceniem gimnazjum w branżową szkołę I stopnia, liceum ogólnokształcące lub technikum; do wniosku powinien dołączyć:

– dokumenty, o których mowa pkt 1

– pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum w technikum lub branżową szkołę  I stopnia (w przypadku gdy praktyczna nauka zawodu organizowana będzie przez szkołę w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych).

– w celu ustalenia zawodów, w których kształci szkoła – opinie powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy, w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum w technikum lub branżową szkołę I stopnia;

 1. powinien przedłożyć dokumenty, o którym mowa w pkt 1, jeśli szkoła podstawowa powstała
  z przekształcenia gimnazjum ma rozpocząć działalność od dnia 1 września 2019 r.;
 2. powinien przedłożyć pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku uruchomienia od dnia 1 września 2019 r. klasy I, II, lub III w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum; istnieje możliwość wydłużenia terminu na wniosek organu prowadzącego szkołę do 28 lutego 2019 r.;
 3. może złożyć wniosek o ustalenie obwodu szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.

 

 1. Organ prowadzący publiczną zasadniczą szkołę zawodową

2017

 1. do 31 stycznia 2017 r.:
 2. może złożyć wniosek o zmianę zezwolenia w przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej branżowej szkoły I stopnia (jeśli jest również organem prowadzącym gimnazjum), do wniosku załącza dokumenty, o których mowa w pkt. 1 (z wyjątkiem statutu) jeśli włączenie ma nastąpić z dniem 1 września 2017 r.
 1. do 28 lutego 2017 r.:
 2. powinien przedłożyć projekt statutu branżowej szkoły I stopnia, w przypadku włączenia gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia z dniem 1 września 2017 r.
 1. do 30 czerwca 2017 r.:
 2. powinien przedłożyć dokumenty, o których mowa pkt 1, w związku z przekształceniem zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia lub przekształceniem z mocy prawa zespołu szkół składającego się z gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia, istnieje możliwość wydłużenia terminu, na wniosek organu prowadzącego szkołę, do 31 lipca 2017 r.;

2018

 1. do 31 stycznia 2018 r.: 
 2. może złożyć wniosek o zmianę zezwolenia w przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej branżowej szkoły I stopnia (jeśli jest również organem prowadzącym gimnazjum) do wniosku załącza dokumenty, o których mowa w pkt. 1.

2019

 1. do 31 stycznia 2019 r.:
 2. może złożyć wniosek o zmianę zezwolenia w przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej branżowej szkoły I stopnia (jeśli jest również organem prowadzącym gimnazjum); do wniosku załącza dokumenty, o których mowa w pkt. 1.

 

 1. Organ prowadzący publiczne liceum ogólnokształcące lub publiczne technikum

2017

 1. do 31 stycznia 2017 r.:
 2. może złożyć wniosek o zmianę zezwolenia w przypadku włączenia publicznego gimnazjum (jeśli jest również organem prowadzącym gimnazjum); do wniosku załącza dokumenty, o których mowa w pkt 1
  (z wyjątkiem statutu technikum).
 1. do 28 lutego 2017 r.:
 2. powinien przedłożyć projekt statutu w przypadku złożenia wniosku o włączenia gimnazjum do technikum
  z dniem 1 września 2017 r.

2018

 1. do 31 stycznia 2018 r.:
 2. może złożyć wniosek o zmianę zezwolenia w przypadku włączenia publicznego gimnazjum (jeśli jest również organem prowadzącym gimnazjum); do wniosku załącza dokumenty, o których mowa w pkt. 1.

 

2019

 1. do 31 stycznia 2019 r.:
 2. powinien przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1 w związku z przekształceniem szkoły lub zespołu szkół w mocy ustawy odpowiednio w czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum;
 3. może złożyć wniosek o zmianę zezwolenia w przypadku włączenia publicznego gimnazjum (jeśli jest również organem prowadzącym gimnazjum); do wniosku załącza dokumenty, o których mowa w pkt. 1.