13 stycznia 2017

Rozwiązania dla pracowników szkół niebędących nauczycielami

o których mowa w art. 7 i art. 15 ust. 2, 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe

W przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uregulowana została sytuacja prawna osób niebędących nauczycielami, wynikająca ze zmian struktur organizacyjnych szkół, w których są zatrudnieni.

W szczególności zapewnione jest płynne przechodzenie tych pracowników ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu, co zapobiegnie stosowaniu różnych interpretacji przepisów w tym zakresie.

W zakresie rozwiązywania stosunku pracy oraz odpraw zastosowanie będą miały – jak dotychczas – ogólne przepisy z zakresu prawa pracy.

  • Pracownicy niebędący nauczycielami szkół starego systemu, z mocy prawa, staną się pracownikami szkół nowego systemu.
  • W przypadku przekształcenia gimnazjum w inną szkołę lub włączenia gimnazjum do innej szkoły, pracownicy dotychczasowego gimnazjum niebędący nauczycielami staną się z mocy prawa pracownikami szkoły, w którą zostanie przekształcone gimnazjum, albo do której zostanie włączone gimnazjum.
  • Z pracownikami niebędącymi nauczycielami zatrudnionymi w gimnazjum, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze  względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
  • Do pracowników niebędących nauczycielami, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli przyczyny te będą stanowiły wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, zastosowanie będą miały przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
  • Pracownikom przysługiwały będą odprawy zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie.

Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowych gimnazjach oraz zespołach szkół w skład którego wchodzi gimnazjum (szkoła podstawowa i gimnazjum, gimnazjum i liceum ogólnokształcące, gimnazjum i technikum, gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa) zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy o pracownikach samorządowych, dotyczące przeniesienia do pracy w innej jednostce pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. Oznacza to, że pracownicy administracji i obsługi oraz osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela będą mogły zostać przeniesione do pracy w innej jednostce danej jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności rozwiązywania i ponownego nawiązywania stosunku pracy.

Obecnie przepisy te mają zastosowanie tylko do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.