7 listopada 2016

Zmiana zezwoleń udzielonych przez organy samorządu na prowadzenie szkół publicznych

Zgodnie z art. 58 ust. 3 obowiązującej ustawy o systemie oświaty możliwe jest zakładanie i prowadzenie szkół publicznych (tj. bezpłatnych i powszechnie dostępnych) przez podmioty niepubliczne, tj. osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Szkoły te są prowadzone na podstawie zezwoleń wydawanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół danego typu. Wymienione szkoły publiczne również będą podlegały przekształceniom w związku ze zmianą struktury szkolnej.

W przypadku przekształceń, które nastąpią z mocy ustawy, osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły publiczne nie będą zobligowane do składania wniosków o zmianę zezwolenia. Regułą będzie obowiązkowe przedłożenie przez ww. osoby fizyczne i prawne do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego wykazu nauczycieli, którzy będą zatrudnieni po przekształceniu szkoły wraz z informacją o kwalifikacjach tych nauczycieli, zobowiązania do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązania do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych, projektu aktu założycielskiego i projektu statutu szkoły. Dokumenty te będą przedkładane do 30 czerwca roku, w którym nastąpi przekształcenie, z możliwością przedłużenia tego terminu do 31 lipca danego roku. Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego dokona stosownej zmiany zezwolenia do 10 sierpnia roku, w którym nastąpi przekształcenie.

Przewidzieliśmy szeroki katalog szkół, zarówno ogólnokształcących jak i prowadzących kształcenie zawodowe, w które można przekształcić (lub włączyć) dotychczasowe gimnazja. Ma to na celu maksymalne zabezpieczenie miejsc pracy nauczycieli oraz zachowanie potencjału materialnego i kadrowego wygaszanych szkół. Jeśli osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę publiczną na podstawie zezwolenia będzie chciała dokonać włączenia lub przekształcenia szkoły innego niż zmiana organizacyjna następująca z mocy prawa, będzie zobowiązana do złożenia do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego stosownego wniosku o zmianę zezwolenia oraz przedłożenia w terminach wskazanych w projekcie ustawy wykazu nauczycieli, którzy będą zatrudnieni po przekształceniu szkoły, informacji o kwalifikacjach tych nauczycieli, zobowiązania do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązania do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych, projektu aktu założycielskiego i projektu statutu szkoły.

Dodatkowo, w przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową oraz zwiększenia liczby klas w szkole podstawowej o niepełnej organizacji, w zakresie klas I-III konieczne będzie przedłożenie pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna i najbliższym jego otoczeniu. Przekształcenie samodzielnego gimnazjum w szkołę innego typu będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty w zakresie zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Wymóg związany z uzyskaniem opinii organu nadzoru sanitarnego oraz opinii organu nadzoru pedagogicznego ma na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków nauczania, wychowania i opieki dla uczniów szkół powstałych w wyniku przekształcenia dotychczasowego samodzielnego gimnazjum. W celu zagwarantowania uczniom gimnazjum możliwości kontynuacji nauki i uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum przewidujemy, że we wszystkich typach szkół powstałych w wyniku włączenia lub przekształcenia gimnazjum prowadzone będą oddziały klas gimnazjalnych, do których zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów.

Inne niż z mocy ustawy przekształcenia szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego na podstawie zezwolenia są dobrowolne, tj. następują na wniosek osoby prowadzącej. W przypadku niedokonania zmiany zezwolenia na prowadzenie gimnazjum, tj. nieskorzystania przez osobę prowadzącą publiczne gimnazjum z prawa do złożenia wniosku o zmianę zezwolenia, publiczne gimnazjum ulegnie stopniowemu wygaszeniu.

Do wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej, złożonych i nierozpatrzonych przed 1 września 2017 r., zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy projektowanej ustawy – Prawo oświatowe. Szczególna regulacja przejściowa dotyczyć będzie złożonych i nierozpatrzonych wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej lub dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. Wnioskodawca będzie zobowiązany uzupełnić wniosek i przedłożyć właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego odpowiednie dokumenty pozwalające na założenie od 1 września 2017 r. odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia. Natomiast, wnioski o udzielenie zezwolenia na założenie publicznego gimnazjum, jako dotyczące założenia szkoły należącej do typu, który nie będzie objęty nową strukturą szkolną zostaną pozostawione bez rozpoznania.