7 listopada 2016

Zmiany w innych szkołach

Gimnazjum dla dorosłych

W systemie oświaty funkcjonowało dotychczas gimnazjum dla dorosłych. Powstanie w ustroju szkolnym ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego skutkuje wygaszaniem gimnazjum. Od 1 września 2017 r. wygaszamy klasę I dotychczas funkcjonującego gimnazjum dla dorosłych, a w latach następnych kolejne klasy. Likwidacja pierwszej klasy gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nastąpi 1 lutego 2018 r., a kolejnych klas tej szkoły w latach następnych. Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie rekrutacji na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych. Uregulowaliśmy kwestię słuchaczy, którzy w różnych semestrach w poszczególnych klasach gimnazjum dla dorosłych nie otrzymają promocji na semestr programowo wyższy oraz sytuację słuchaczy klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych którzy nie ukończą tej szkoły w latach 2018/2019 lub 2019/2020 i staną się słuchaczami klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych.

Wprowadzamy regulacje, które umożliwiają przekształcenie dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych w ośmioletnią szkołę podstawową lub trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 prowadzone będą klasy dotychczasowego gimnazjum aż do czasu ich likwidacji.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Trzyletnie liceum dla dorosłych przekształca się w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Od 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie  liceum ogólnokształcące  dla dorosłych stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Ponadto od 1 września 2020 r. nie będzie klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a w latach następnych kolejnych klas.

Konsekwentnie, na rok szkolny 2020/2021 nie będzie rekrutacji do tego typu szkoły.

Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej będzie na rok szkolny 2019/2020.

W latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023 prowadzone będą klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, aż do ukończenia cyklu kształcenia, zatem rok 2022/2023 będzie ostatnim rokiem szkolnym w którym ukończą kształcenie absolwenci dotychczasowego liceum dla dorosłych.

Słuchacze semestrów pierwszego i drugiego w klasach I-III, którzy nie otrzymali promocji na następny semestr mają możliwość kontynuowania nauki na odpowiednich semestrach klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Zapewniona jest zatem ciągłość kształcenia w przypadku powtarzania semestrów nauki.

Wprowadzamy regulacje, które umożliwiają przekształcenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Szkoły policealne

W systemie oświaty nadal będą funkcjonowały szkoły policealne.

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

Dotychczasowe trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy stają się z dniem 1 września 2017 r. trzyletnimi szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy. Nie zmienia się grupa uczniów dla których ten typ szkoły jest przeznaczony, jak i długość okresu kształcenia.

Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego

Zasady funkcjonowania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, które powstało przed 1 września 2017 r., nie ulegają zmianie. Centrum utworzone po 1 września 2017 r. powinno w swojej strukturze zawierać placówkę kształcenia praktycznego.

Szkoły prowadzone przez ministrów

Szkoły prowadzone przez ministrów, których uczniowie realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przekształcane są w analogiczny sposób, jak szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.