7 listopada 2016

Egzaminy

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń/słuchacz będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

W okresie przejściowym, w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, egzamin ósmoklasisty będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę.

Terminy przeprowadzenia po raz pierwszy egzaminów:

 • egzamin ósmoklasisty – od roku szkolnego 2018/2019;
 • egzamin maturalny dla absolwentów liceum ogólnokształcącego – od roku szkolnego 2022/2023;
 • egzamin maturalny dla absolwentów technikum – od roku szkolnego 2023/2024;
 • egzamin maturalny dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2023/2024.

Egzamin gimnazjalny:

 • przeprowadzany będzie dla uczniów gimnazjów – do roku szkolnego 2018/2019 włącznie;
 • dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla gimnazjum dla dorosłych przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

Egzamin maturalny

Zmiana zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego:

 • wprowadzamy próg zdawalności z jednego przedmiotu dodatkowego – 30 proc. możliwych do uzyskania punktów;
 • posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika będzie mógł uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, bez konieczności (ale z możliwością) przystępowania do egzaminu z przedmiotów dodatkowych;
 • absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego obowiązkowo będzie przystępował do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Uwaga! W okresie przejściowym egzamin maturalny na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie niniejszej ustawy będzie przeprowadzany dla:

 • absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego – do roku szkolnego 2026/2027;
 • absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum – do roku szkolnego 2027/2028;
 • absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego 2028/2029.

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 • dla zapewnienia efektywnej organizacji egzaminów zawodowych w okresie przejściowym uczniowie, którzy w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 rozpoczną naukę w 4-letnim technikum przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na nowych zasadach;
 • natomiast uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę w 4-letnim technikum przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na dotychczasowych zasadach obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., z zastrzeżeniem, że uczniowie którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej i powtarzają naukę przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na nowych zasadach;
 • uczniowie i absolwenci 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na dotychczasowych zasadach.