8 listopada 2016

Innowacje i eksperymenty w szkołach

Uczniowie w szkołach mają uczyć się kreatywności, a także postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Możliwe będzie to dzięki wykorzystaniu w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

Znosimy konieczność zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu oraz wymagania formalne warunkujące rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole lub placówce.

Określiliśmy również zasady prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki działalności eksperymentalnej. Opisaliśmy między innymi to czym jest eksperyment pedagogiczny, co jest jego celem oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby mógł on być realizowany w szkole lub placówce.

Nie będzie także konieczności przekazania do ministra edukacji oceny eksperymentu dokonanej przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu oraz jego oceny dokonanej przez kuratora oświaty.

Jednocześnie działalność eksperymentalną prowadzić będą mogły również szkoły i placówki artystyczne.