13 stycznia 2017

Klasy wstępne i oddziały dwujęzyczne

Można tworzyć oddziały dwujęzyczne w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Natomiast klasy wstępne mogą powstawać w szkołach ponadpodstawowych, w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne.

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

Oddziały dwujęzyczne będą mogły być tworzone od klasy VII szkoły podstawowej.

Oddział taki będzie mogła utworzyć każda szkoła podstawowa, a do oddziałów tych będą przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem przyjęcia będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie, tak jak w obecnym stanie prawnym, pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej będą przyjmowani uczniowie innych szkół.

Szkoły decydują o wyborze języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych.

Dodatkowo, w ustawie Prawo oświatowe, wprowadzono przepisy, które umożliwią tworzenie klas wstępnych
w szkołach ponadpodstawowych, w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne (w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych
i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży).

Do klasy wstępnej będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W klasach wstępnych uczniowie przygotują się do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceach
i technikach. Po ukończeniu klasy wstępnej, uczeń w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuował naukę
w klasie I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której uczęszczał do klasy wstępnej.

W przypadku kształcenia dwujęzycznego, Statut szkoły musi określać organizację w szkole oddziałów dwujęzycznych i klas wstępnych, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach.

Liczba godzin tygodniowo w projekcie ramowych planów nauczania

  1. Szkoła podstawowa klasy 7-8:
  • – 3 lub 2 godziny (decyzja dyrektora) + 2 godziny (razem 4 lub 5 godzin tygodniowo);
  • – dodatkowo maksymalnie jeszcze 3 godziny tygodniowo (organ prowadzący może przyznać te godziny na wniosek dyrektora szkoły).
  1. Szkoła ponadpodstawowa klasy 1; 4 LO:
  • – 3 lub 2 godziny (decyzja dyrektora) + 3 godziny tygodniowo w kl. 1-3 LO oraz 2 godz. w kl. 4 (razem 5 lub 6 w kl. 1-3; 5 lub 4 w kl. 4);
  • – dodatkowo maksymalnie jeszcze 3 godziny tygodniowo (organ prowadzący może przyznać te godziny na wniosek dyrektora szkoły).
  1. Klasa wstępna
Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w klasie wstępnej
1. język polski 2
2. język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania  

18

3. matematyka 2
4. wychowanie fizyczne 3
5. zajęcia z wychowawcą 1
Razem 26
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły 1
Ogółem 27