7 listopada 2016

Kształcenie osób przybywających z zagranicy, m.in. w oddziałach przygotowawczych

W celu efektywnego reagowania na potrzeby ucznia przybywającego z zagranicy oraz umożliwienia mu szybkiego włączenia do regularnej nauki szkolnej wraz z uczniami polskimi, wprowadzamy możliwość utworzenia przez organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, nowej formy organizacyjnej, jaką jest oddział przygotowawczy.

Do oddziału mogą uczęszczać uczniowie, którzy mają trudności w komunikacji związanej z nieznajomością lub słabą znajomością języka polskiego lub trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Określiliśmy maksymalną długość trwania nauki w oddziale. Wskazaliśmy w jakich typach szkół nie organizuje się oddziałów przygotowawczych. Warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziału przygotowawczego zostaną określone w rozporządzeniu.