7 listopada 2016

Statut szkoły

Najważniejsza zmiana – to umieszczenie przepisów z poziomu rozporządzenia na poziom ustawy

  • W punkcie dotyczącym właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych zrezygnowaliśmy z zapisu dotyczącego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych i udziału w nich, uznając, że ocenianie przygotowania ucznia do poszczególnych zajęć edukacyjnych  i udział w nich, to zakres oceny z danego przedmiotu, a nie ocena zachowania.
  • Doprecyzowaliśmy przepis dotyczący korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Uznając, że w tej kwestii szkoły przyjmują bardzo różne rozwiązania począwszy od regulacji mówiących o nieprzynoszeniu takich urządzeń poza wyznaczonymi terminami, a skończywszy na nieograniczonej możliwości korzystania z nich poza zajęciami edukacyjnymi i podczas przerw, wprowadzamy zapis obligujący uczniów do przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych;
  • Przepis mówiący o usprawiedliwianiu nieobecności na zajęciach edukacyjnych rozszerzyliśmy o zapis dotyczący określenia w statucie form usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie. Brak takiej regulacji powodował, że szkoły niejednokrotnie nie uznawały w tej kwestii praw przysługujących uczniom pełnoletnim.