13 stycznia 2017

Wolontariat w szkołach i placówkach

Dotychczasowe przepisy nie regulowały szczegółowo działań szkoły lub placówki w obszarze wolontariatu. Podkreśliliśmy rolę wolontariatu szkolnego jako istotnego elementu kształtowania u uczniów postaw prospołecznych. Samorządy uczniowski mają możliwość, w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki podejmować działania z zakresu wolontariatu. Ponadto stworzyliśmy możliwość działania w szkole rady wolontariatu wyłanianej ze składu samorządu uczniowskiego. Rada wolontariatu może stanowić narzędzie do koordynacji zadań z zakresu wolontariatu, przez m.in.: diagnozowania potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły, opiniowania oferty działań i decydowania o konkretnych działaniach do realizacji.

Wprowadziliśmy obowiązek zawarcia w statucie szkoły regulacji dotyczących sposobu organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.

Dzięki wprowadzonym zmianom działania te będą odbywać się według zawartych w statucie szkoły regulacji,
w których zostaną określone sposób organizacji i realizacji zadań z zakresu wolontariatu w szkole.

Umożliwienie uczniom wyboru i opiniowania ofert oraz dokonywania samodzielnej diagnozy potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły, a tym samym przekazanie części odpowiedzialności będzie sprzyjać promowaniu idei wolontariatu oraz angażowaniu dzieci i młodzieży szkolnej w projekty z zakresu wolontariatu.

Dzięki takim rozwiązaniom wolontariat szkolny będzie bardziej dostosowany do różnych rodzajów i form aktywności młodych ludzi, co jednocześnie umożliwi zaangażowanie społeczne większej liczbie uczniów o różnorodnych predyspozycjach. Wprowadzane zmiany umożliwiają udział szkołom i uczniom w szerokiej ofercie projektów odpowiadającej ich wartościom, postawom i potrzebom.