7 listopada 2016

Zmiany w kształceniu specjalnym

Zmiany mają na celu podwyższenie jakości oddziaływań jednostek systemu oświaty wobec dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy.

  • system oświaty ma obejmować również przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, a także przedszkola i szkoły integracyjne i specjalne. Proponowana zmiana ma charakter porządkujący, bowiem wskazane przedszkola i szkoły funkcjonują obecnie w systemie;
  • wprowadzamy nazwę „ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”, zastępując dotychczasowe opisowe określenie ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
  • w przypadku szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, przewidzieliśmy możliwość tworzenia szkół obejmujących część klas szkoły podstawowej;
  • proponujemy doprecyzowanie, że zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane są w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty: przedszkolach, szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych;
  • proponujemy wskazanie, że zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizowane są przez jeden zespół działający w jednostce systemu oświaty. Zaproponowaliśmy, aby w przypadku braku możliwości zapewnienia przez jeden zespół realizacji wszystkich wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, była możliwość realizacji części zaleceń zawartych w opinii przez inną jednostkę systemu oświaty. Udzielanie wsparcia przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez różne organy prowadzące odbywać się będzie na podstawie porozumienia zawieranego przez organy prowadzące te jednostki. Porozumienie ma określać w szczególności liczbę godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;
  • proponujemy wprowadzenie rozwiązania prawnego umożliwiającego wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jedynie przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, nie zaś jak dotychczas, również przez zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych;
  • w rozporządzeniu dotyczącym wydawania opinii i orzeczeń przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zostanie określony m.in. wzór opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rozporządzenie powinno uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka lub ucznia, a także zapewnić możliwość dostosowania odpowiednio działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, form wychowania przygotowania przedszkolnego oraz form kształcenia do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia.