19 stycznia 2017

Zmiany w zakresie wychowania w szkołach

Wprowadziliśmy po raz pierwszy definicję wychowania rozumianego jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakres profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Połączyliśmy program wychowawczy szkoły i programu profilaktyki.

  • szkoła lub placówka ma realizować program wychowawczo-profilaktyczny przygotowany
    w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
  • rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców ma uchwalić program wychowawczo-profilaktyczny

Przywróciliśmy należytą rangę oddziaływaniom wychowawczym i profilaktycznym w szkołach i placówkach systemu oświaty, m.in. przez uzupełnienie katalogu zadań systemu oświaty o działania podkreślające wychowawczą funkcję szkoły.