Archiwa: Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

24 lutego 2017

Kto może zaskarżyć do sądu administracyjnego opinię, o której mowa w art. 208 i art. 215? Czy mogą być to np. rodzice uczniów danej szkoły?

Opinia kuratora oświaty wyrażona w trybie art. 208 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) nie musi przybrać formy postanowienia, gdyż nie zapada w toku postępowania administracyjnego i nie stosuje się do niej art. 106 § 5 k.p.a. Podlega ona natomiast […]

24 lutego 2017

Jaka powinna być liczba uczniów w oddziałach szkoły podstawowej specjalnej i liceum specjalnego zorganizowanego w podmiocie leczniczym?

Liczba uczniów w oddziale, niezależnie od typu szkoły, jest ustalana przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę i uwzględnia szczególne potrzeby psychofizyczne uczniów wynikające z ich stanu zdrowia. W przypadkach uzasadnionych małą liczbą uczniów lub warunkami ich leczenia oraz terapii dopuszcza się organizację kształcenia w klasach łączonych. Nie przewidujemy zmian w tym zakresie.

24 lutego 2017

Czy możliwe jest utworzenie specjalnego oddziału przedszkolnego przy specjalnej szkole podstawowej zorganizowanej w podmiocie leczniczym, jeżeli organem prowadzącym jest samorząd województwa, a do oddziału uczęszczają dzieci z całej Polski będące na leczeniu uzdrowiskowym?

W szkole podstawowej specjalnej zorganizowanej w podmiocie leczniczym, tak jak w przypadku każdej szkoły podstawowej, będą mogły funkcjonować oddziały przedszkolne (art. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe).

7 lutego 2017

Czy będą zmiany w finansowaniu mały szkół?

Planujemy przygotowanie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ustawy wraz z oceną skutków regulacji został wpisany do Wykazu Prac Rady Ministrów. W przepisach nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych planujemy określenie ogólnych zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Projektowane przepisy będą konsultowane z jednostkami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz innymi zainteresowanymi partnerami. W ramach prac […]

25 stycznia 2017

Czy będzie ustalone pensum pedagoga?

Kwestie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i specjalistów są tematem rozmów przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli oraz ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego biorące udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Z inicjatywy Minister Edukacji Narodowej powołany został zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, którego celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań, adekwatnych do współczesnych […]

19 stycznia 2017

Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność?

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.: na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej, na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) zachowują ważność do […]

19 stycznia 2017

Do którego roku życia uczeń z orzeczeniem będzie uczyć się w szkole?

Planujemy, że po wprowadzeniu reformy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogli uczyć się w szkole podstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia, natomiast w przypadku szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia. Przygotowujemy […]

19 stycznia 2017

Czy będą zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

W ustawach oświatowych nic nie zmieniono w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych rozwiązań mających na celu podniesienie jakości wsparcia udzielanego uczniom w procesie kształcenia i wychowania w oparciu o rzetelną i trafną diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów opartą o model biopsychospołeczny, uwzględniający kontekst funkcjonowania dziecka w środowisku nauczania i wychowania.

19 stycznia 2017

Czy będą oddziały przedszkolne w szkołach?

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pozostają w systemie oświaty. Nadal można przekształcać oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w przedszkola, po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Do 31 sierpnia 2022 r. lokale, w których funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

18 stycznia 2017

Do jakiego wieku będzie obowiązek szkolny?

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Dziecko 6-letnie, jeśli taka jest wola rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły […]