7 lutego 2017

Czy będą zmiany w finansowaniu mały szkół?

Planujemy przygotowanie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ustawy wraz z oceną skutków regulacji został wpisany do Wykazu Prac Rady Ministrów. W przepisach nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych planujemy określenie ogólnych zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Projektowane przepisy będą konsultowane z jednostkami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz innymi zainteresowanymi partnerami. W ramach prac nad projektem ustawy zostaną przeanalizowane uwagi i propozycje zgłaszane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym również problem małych szkół oraz kwestia określenia maksymalnej liczebności oddziałów w szkole podstawowej.

Kwestie związane z finansowanie oświaty będą również przedmiotem prac powołanego Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.