13 stycznia 2017

Czy będzie można tworzyć tzw. szkoły terapeutyczne?

W systemie oświaty nie ma takiego typu szkoły. Przepisy umożliwiają tworzenie klas terapeutycznych. Po reformie mogą one funkcjonować w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych z wyjątkiem szkół specjalnych. Nauka w tych klasach jest przeznaczona dla uczniów danej, którzy wykazują jednorodne lub sprzężone zaburzenia i z tego powodu wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej nie powinna mieć charakteru stałego, powinna trwać do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia lub wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia tą formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.