24 lutego 2017

Kto może zaskarżyć do sądu administracyjnego opinię, o której mowa w art. 208 i art. 215? Czy mogą być to np. rodzice uczniów danej szkoły?

Opinia kuratora oświaty wyrażona w trybie art. 208 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) nie musi przybrać formy postanowienia, gdyż nie zapada
w toku postępowania administracyjnego i nie stosuje się do niej art. 106 § 5 k.p.a. Podlega ona natomiast zaskarżeniu do sądu administracyjnego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.). Opinia ta jest bowiem stanowiskiem, o którym mowa w cyt. przepisie ustawy o samorządzie gminnym, z tym że tryb jej wydawania określają przepisy szczególne zawarte
w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W związku z tym, uprawnienie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na wymienioną opinię kuratora oświaty przysługuje wyłącznie gminie, a inne podmioty nie mogą wnieść skargi z powołaniem się na to, że mają w tym interes prawny. W tym przypadku legitymacja do wniesienia skargi wynika z art. 98 ust. 3
ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 208 ust. 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Wyjaśnienia dotyczące opinii kuratora wyrażanej w trybie art. 208  ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe są aktualne w stosunku do opinii wyrażanej w trybie art. 215 tej ustawy.