Archiwa: Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

18 stycznia 2017

Jak będzie wyglądała nowa matura?

Nowy egzamin maturalny będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2022/2023 dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, a od 2023/2024 dla absolwentów 5-letniego technikum. Podstawą przeprowadzania tego egzaminu będą wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Warunki i sposób przeprowadzania nowego egzaminu maturalnego zasadniczo nie będą odbiegały od dotychczas obowiązujących. Co się zmienia? wprowadziliśmy próg zdawalności (na poziomie […]

18 stycznia 2017

Czy w 2019 roku w jednej klasie spotkają się uczniowie po gimnazjum i po 8-klasowej szkole podstawowej?

W roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkają się dwie grupy uczniów – absolwenci gimnazjum i absolwenci szkoły podstawowej. Będą miały oddzielną rekrutację. Obie grupy uczniów będą realizowały odrębne programy nauczania, nie ma możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie. W roku szkolnym 2019/2020 naukę w 3-letnim liceum rozpocznie ostatni rocznik gimnazjalistów, a w […]

13 stycznia 2017

Czy gmina będzie bezpłatnie dowozić do szkoły dzieci niepełnosprawne?

Gmina ma zapewnić bezpłatnie przewóz i opiekę w trakcie przejazdu uczniom niepełnosprawnym do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnościami sprzężonymi do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym niepełnosprawny uczeń kończy 21. rok życia. Uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy realizują kształcenie specjalne w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, gmina ma obowiązek zapewnić […]

13 stycznia 2017

Kto może wydać opinię o potrzebie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Od 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą mogły wydawać wyłącznie zespoły opiniujące działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Jeżeli postępowania dotyczące wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zostały wszczęte i nie zakończą się przed 1 lutego 2017 r., mogą być wydane na starych […]

13 stycznia 2017

Czy będzie można tworzyć tzw. szkoły terapeutyczne?

W systemie oświaty nie ma takiego typu szkoły. Przepisy umożliwiają tworzenie klas terapeutycznych. Po reformie mogą one funkcjonować w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych z wyjątkiem szkół specjalnych. Nauka w tych klasach jest przeznaczona dla uczniów danej, którzy wykazują jednorodne lub sprzężone zaburzenia i z tego powodu wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb […]

13 stycznia 2017

Ile zespołów będzie mogło prowadzić zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju ucznia?

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizować będzie jeden zespół. W przypadku, gdy nie będzie możliwe, by jeden zespół realizował wszystkie wskazania zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, będzie możliwość realizacji części zaleceń zawartych w opinii przez inną jednostkę systemu oświaty na podstawie porozumienia.

13 stycznia 2017

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej bez konkursu

Czy po wprowadzeniu reformy będzie można przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora szkoły podstawowej na następną kadencję bez zorganizowania konkursu, do której to szkoły podstawowej organ prowadzący zamierza włączyć gimnazjum w sytuacji, gdy obecne powierzenie dyrektora szkoły podstawowej wygasa 31 sierpnia 2017 roku? Na gruncie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe nie będzie już możliwości przedłużania powierzenia […]

7 listopada 2016

Czy wprowadzenie reformy doprowadzi do zwolnień nauczycieli?

Proponowane zmiany w oświacie przyczynią się do zwiększenia w skali kraju liczby etatów nauczycieli, a nie do ich zmniejszenia. Nie zmieni się liczba uczniów w systemie oświaty oraz liczba lat nauki. Zmieni się tylko w pewnym zakresie liczba klas w szkołach prowadzonych przez dane typy samorządów. Na przykład w gminach zmieni się liczba klas z […]

7 listopada 2016

Jakie są koszty reformy?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że proponowana reforma wygeneruje zarówno koszty, jak i oszczędności. Projektując zmiany przewidzieliśmy finansowanie zwiększonych wydatków samorządów związanych z reformą. W 2017 r. samorządy mogą spodziewać się większych wydatków w związku z wprowadzeniem siódmej klasy szkoły podstawowej. Jednak klas siódmych będzie w skali kraju więcej niż byłoby pierwszych klas gimnazjum. Dzieje się tak, ponieważ […]