Archiwa: Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

7 listopada 2016

Czy pieniądze zainwestowane w gimnazja nie pójdą na marne?

Pieniądze wydawane od 1999 roku na funkcjonowanie gimnazjów były środkami przeznaczanymi na kształcenie uczniów. Koszty te ponoszone byłyby niezależnie od tego, czy utrzymano by funkcjonowanie gimnazjów na dotychczasowym poziomie, czy nie. Koszty były ponoszone również przed 1999 rokiem, tak samo jak będzie po przeprowadzonej reformie. Pieniądze przeznaczone na wydatki inwestycyjne nie przepadną. Budynki gimnazjów będą przekazane na […]

7 listopada 2016

Czy po wprowadzeniu reformy nadal możliwe będzie tzw. nauczanie domowe?

Każdy rodzic ma prawo do decydowania o formie edukacji swoich dzieci. Szanujemy to. Nauczanie domowe jest wpisane w ustawę o systemie oświaty i w konsekwencji w projekt ustawy Prawo oświatowe. Jednak w zakresie nauczania domowego pojawia się wiele nieprawidłowości. Z informacji od kuratorów oświaty wynika, że zdarzają się sytuacje, w których dyrektorzy szkół nie przestrzegają […]

7 listopada 2016

W czasie najbliższych 2 lat mają być przedstawione projekty ustaw dotyczące finansowania zadań oświatowych, egzaminów zewnętrznych oraz wspierania rozwoju dziecka i ucznia. Dlaczego tak późno?

Harmonogram pracy nad przygotowaniem projektów ustaw jest dokładnie zaplanowany i przemyślany. Zmian, które są konieczne i pilne w systemie edukacji, jest bardzo wiele. Zidentyfikowaliśmy blisko 200 obszarów, które wymagają szybkiej interwencji. To o nich dyskutowaliśmy podczas pierwszej w historii ogólnopolskiej debaty publicznej z udziałem wszystkich osób zainteresowanych oświatą. Wiemy, że pilnych zmian wymaga kwestia finansowania […]

7 listopada 2016

W szkole podstawowej nauczane będą takie przedmioty, jak: geografia, biologia, fizyka i chemia – zastąpią one obecną przyrodę. Czy w związku z tym nauczyciele o tej specjalizacji stracą pracę?

Nauczyciele zatrudnieni w gimnazjach mają kwalifikacje do nauczania również w szkołach podstawowych i większość z nich ma również kwalifikacje do nauczania w liceach (ponad 97 proc. osób uczących w gimnazjach to pedagodzy legitymujący się wykształceniem magisterskim). Przyroda jako przedmiot przewidziana jest w ramach nauki w czwartej klasie 8-letniej szkoły podstawowej. Przedmioty, takie jak: biologia, geografia, chemia czy fizyka realizowane będą odpowiednio w klasach V–VIII szkoły podstawowej. Powyższa zmiana […]

7 listopada 2016

Czy szkoły branżowe będą bezpośrednio szkolić do podjęcia pracy po jej zakończeniu? Czy będą dawać jakieś uprawnienia?

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości.Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Utworzenie branżowej […]

7 listopada 2016

Jak będzie wyglądał egzamin kończący branżową szkołę? Czy w nowym systemie pojawi się „matura branżowa” przewidziana dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia? 

Koncepcja nowej branżowej szkoły oparta jest na przekonaniu, że wiedza i umiejętności zawodowe w równym stopniu jak kształcenie ogólne powinny dać możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie średnim, a w dalszej kolejności również wyższym. Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia otrzymają jedno takie samo świadectwo dojrzałości. Zatem uczeń po branżowej szkole II stopnia – podobnie jak jego koleżanki i koledzy kończący inne typy szkół – będzie mógł […]

7 listopada 2016

Jak będą wyglądały szkoły branżowe I i II stopnia? Czy zastąpią one obecne szkoły zawodowe?

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia. Od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia. Na lata […]

7 listopada 2016

Czy w szkołach ponadpodstawowych zaplanowano naukę przedmiotów w wymiarze rozszerzonym, takich jak fizyka, informatyka czy biologia? 

Przewidzieliśmy naukę przedmiotów w wymiarze rozszerzonym. W liceum ogólnokształcącym zaplanowaliśmy np. geografię, biologię, chemię, fizykę czy informatykę w tzw. rozszerzeniach na poziomie 6 godzin, a języka polskiego – 8 godzin w 4-letnim cyklu kształcenia. O ostatecznym kształcie ramowych planów nauczania zadecydują eksperci, którzy pracują nad podstawą programową do poszczególnych przedmiotów.

7 listopada 2016

Co stanie się z gimnazjami, które były remontowane ze środków europejskich? Czy nie będzie trzeba zwracać tych pieniędzy?

Zmiana struktury szkół, w tym stopniowe wygaszanie gimnazjów, nie stanowi zagrożenia dla trwałości projektów finansowanych ze środków europejskich przeznaczonych na wsparcie edukacji. Nie będzie potrzeby oddawania pieniędzy. Zobowiązania wynikające z konieczności zachowania trwałości projektów wspierających gimnazja będą mogły być przenoszone na inne szkoły, placówki oświatowe, organy prowadzące w ramach sukcesji prawnej. Warunkiem będzie dalsza realizacja ustalonych celów projektów.

7 listopada 2016

Co się stanie z budynkami obecnych gimnazjów? 

Większość budynków gimnazjów samodzielnych będzie wykorzystywana jako lokale dla szkół podstawowych, łącznie z istniejącą infrastrukturą, zapleczem dydaktycznym itp. Liczba dzieci w systemie się nie zmieni, w związku z tym budynki po gimnazjach nie będą stały puste. Dodatkowo zadaniem samorządów ma być przygotowanie sieci szkół w taki sposób, aby wykorzystać funkcjonujące obecnie budynki szkolne, boiska czy baseny. Na podjęcie uchwał o dostosowaniu sieci szkół do nowego […]