13 stycznia 2017

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej bez konkursu

Czy po wprowadzeniu reformy będzie można przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora szkoły podstawowej na następną kadencję bez zorganizowania konkursu, do której to szkoły podstawowej organ prowadzący zamierza włączyć gimnazjum w sytuacji, gdy obecne powierzenie dyrektora szkoły podstawowej wygasa 31 sierpnia 2017 roku?

Na gruncie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe nie będzie już możliwości przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie art. 36a ust. 14 ustawy o systemie oświaty (art. 369 pkt 2 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

Natomiast będzie możliwe przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektora tylko w przypadkach dopuszczonych wyraźnie przepisami szczególnymi (tj. na podstawie art. 231 ust. 2, art. 235 ust. 3, art. 237 ust. 3, art. 238 ust. 3, art. 240 ust. 3, art. 241 ust. 3, art. 250 ust.3, art. 254 ust. 3 ww. ustawy).

Zatem, po wejściu w życie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (art. 225-313, 315-325 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia), jeśli organ prowadzący będzie chciał aby szkołą podstawową kierował dotychczasowy dyrektor, to przed dniem 1 września 2017 r. może na podstawie art. 235 ust. 3 przedłużyć powierzenie stanowiska temu dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do dnia 31.08.2019 r. Wówczas dyrektor dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej z dniem 1.09.2017 r. stanie się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej.

Jeżeli organ prowadzący podejmie decyzję, że do tej szkoły podstawowej zostanie z dniem 1 września 2017 r. włączone gimnazjum, to na mocy art. 238 ust. 1,  dyrektor 8-letniej szkoły podstawowej z dniem włączenia gimnazjum do tej szkoły – stanie się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej z klasami gimnazjum i będzie pełnił tę funkcję do końca okresu na jaki przedłużono mu powierzenie stanowiska dyrektora 8-letniej szkoły podstawowej.

Natomiast w przypadku dyrektora gimnazjum, którego kadencja kończy się z dniem 31 sierpnia 2017 r., a które to gimnazjum ma być z dniem 1 września 2017 r. włączone do szkoły podstawowej, organ prowadzący może przed 1 września 2017 r. na podstawie art. 231 ust. 2 przedłużyć powierzenie stanowiska temu dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do dnia 31.08.2019 r. Wówczas dyrektor ten na mocy art. 238 ust. 2 z dniem 1 września 2017 r. stanie się wicedyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej z klasami gimnazjum i będzie pełnił tę funkcję do końca okresu na jaki przedłużono mu powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum.