akredytacja

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

Placówki doskonalenia będą miały obowiązek uzyskać akredytację. Nie dotyczy to placówek prowadzonych przez MEN, MKiDN , MRiRW, MZ. Akredytację będzie przyznawał kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu, przez zespół powołany przez kuratora oświaty, oceny działalności danej placówki. akredytacja będzie płatna, przyznawana na okres 5 lat przed upływem okresu […]

Obowiązkowa akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

Publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli będą miały obowiązek posiadania akredytacji. Akredytację będzie mogła uzyskać placówka, która: prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa; organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli korzystających z oferty placówki i sprzyjające ich rozwojowi zawodowemu; w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli korzystających z oferty […]