dyrektor

Dyrektorzy w okresie przejściowym

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Dyrektor wygaszanego samodzielnego gimnazjum – zajmuje stanowisko do końca okresu na jaki mu je powierzono – jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. (a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie […]

Powołanie lub odwołanie dyrektora

W przypadku dyrektorów szkół, w których nie będą funkcjonowały wygaszane oddziały gimnazjalne, przed upływem ich kadencji, organ prowadzący szkołę lub placówkę będzie zobowiązany do zorganizowania konkursu na to stanowisko. Przy odwołaniu dyrektora – w przypadkach szczególnie uzasadnionych – kurator oświaty a w przypadku szkół artystycznych – minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego będzie […]

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze w okresie reformy

W sytuacji przekształceń szkół z mocy prawa, nowo powstałymi szkołami, tj. 8-letnimi szkołami podstawowymi, 4-letnimi liceami ogólnokształcącymi, 5-letnimi technikami, branżowymi szkołami I stopnia zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy ww. szkół we współpracy z dotychczasowymi wicedyrektorami i nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w tych szkołach, do końca okresu na jaki powierzono im dotychczasowe stanowiska.  W sytuacji podjęcia […]