nauczyciel

Czy wprowadzenie reformy doprowadzi do zwolnień nauczycieli?

Proponowane zmiany w oświacie przyczynią się do zwiększenia w skali kraju liczby etatów nauczycieli, a nie do ich zmniejszenia. Nie zmieni się liczba uczniów w systemie oświaty oraz liczba lat nauki. Zmieni się tylko w pewnym zakresie liczba klas w szkołach prowadzonych przez dane typy samorządów. Na przykład w gminach zmieni się liczba klas z […]

W szkole podstawowej nauczane będą takie przedmioty, jak: geografia, biologia, fizyka i chemia – zastąpią one obecną przyrodę. Czy w związku z tym nauczyciele o tej specjalizacji stracą pracę?

Nauczyciele zatrudnieni w gimnazjach mają kwalifikacje do nauczania również w szkołach podstawowych i większość z nich ma również kwalifikacje do nauczania w liceach (ponad 97 proc. osób uczących w gimnazjach to pedagodzy legitymujący się wykształceniem magisterskim). Przyroda jako przedmiot przewidziana jest w ramach nauki w czwartej klasie 8-letniej szkoły podstawowej. Przedmioty, takie jak: biologia, geografia, chemia czy fizyka realizowane będą odpowiednio w klasach V–VIII szkoły podstawowej. Powyższa zmiana […]

Uzupełnienie etatu – kontynuacja awansu zawodowego

Nauczyciel będzie miał możliwość uzupełnienia etatu w innej szkole – także w przypadku zatrudnienia w wymiarze mniejszym niż ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć. Nauczyciel zatrudniony w wymiarze poniżej ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć będzie mógł kontynuować ścieżkę awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Równocześnie, nauczyciel zatrudniony w gimnazjum, który w okresie trwania stażu na kolejny stopień […]

Godziny ponadwymiarowe

Średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadająca na etat nauczyciela w szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2019/2020 nie będzie wyższa niż w roku szkolnym 2016/2017. Regulacja nie dotyczy: nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.

Nauczyciel gimnazjum

Do czasu przeprowadzenia ostatniego egzaminu gimnazjalnego, nauczyciel nadal będzie uczestniczył w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu w ramach zadań statutowych szkoły. Pensum pozostaje bez zmian – 18 godzin. Od roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele szkół podstawowych będą obowiązkowo uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty. W przypadku nauczycieli wygaszanych gimnazjów – dla których ta szkoła była ostatnim miejscem pracy […]

Nauczyciele przekształcanych szkół

Z mocy prawa nauczyciele: dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych, dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staną się nauczycielami branżowej szkoły I stopnia, dotychczasowego 4-letniego technikum staną się nauczycielami 5-letniego technikum, dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Nauczyciele wygaszanych gimnazjów, którzy (bez względu na wymiar zatrudnienia): są zatrudnieni na […]