wygaszanie gimnazjów

Czy pieniądze zainwestowane w gimnazja nie pójdą na marne?

Pieniądze wydawane od 1999 roku na funkcjonowanie gimnazjów były środkami przeznaczanymi na kształcenie uczniów. Koszty te ponoszone byłyby niezależnie od tego, czy utrzymano by funkcjonowanie gimnazjów na dotychczasowym poziomie, czy nie. Koszty były ponoszone również przed 1999 rokiem, tak samo jak będzie po przeprowadzonej reformie. Pieniądze przeznaczone na wydatki inwestycyjne nie przepadną. Budynki gimnazjów będą przekazane na […]

Co stanie się z gimnazjami, które były remontowane ze środków europejskich? Czy nie będzie trzeba zwracać tych pieniędzy?

Zmiana struktury szkół, w tym stopniowe wygaszanie gimnazjów, nie stanowi zagrożenia dla trwałości projektów finansowanych ze środków europejskich przeznaczonych na wsparcie edukacji. Nie będzie potrzeby oddawania pieniędzy. Zobowiązania wynikające z konieczności zachowania trwałości projektów wspierających gimnazja będą mogły być przenoszone na inne szkoły, placówki oświatowe, organy prowadzące w ramach sukcesji prawnej. Warunkiem będzie dalsza realizacja ustalonych celów projektów.

Co się stanie z budynkami obecnych gimnazjów? 

Większość budynków gimnazjów samodzielnych będzie wykorzystywana jako lokale dla szkół podstawowych, łącznie z istniejącą infrastrukturą, zapleczem dydaktycznym itp. Liczba dzieci w systemie się nie zmieni, w związku z tym budynki po gimnazjach nie będą stały puste. Dodatkowo zadaniem samorządów ma być przygotowanie sieci szkół w taki sposób, aby wykorzystać funkcjonujące obecnie budynki szkolne, boiska czy baseny. Na podjęcie uchwał o dostosowaniu sieci szkół do nowego […]

Gimnazjum

Projekt ustawy przewiduje stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum; Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum; 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i […]

Przekształcenie gimnazjum innego niż samorządowe

W przypadku publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego projekt ustawy przewiduje możliwość bezpośredniego przekształcenia gimnazjum : 8-letnią szkołę podstawową lub włączenia gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej. Czynnością wymaganą dla dalszego prowadzenia szkoły będzie złożenie, do 31 stycznia 2017 r. wniosku o zmianę zezwolenia na prowadzenie szkoły  […]

Przekształcenie gimnazjum

Projekt ustawy przewiduje stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach, tj. poprzez: przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę […]

Nauczyciel gimnazjum

Do czasu przeprowadzenia ostatniego egzaminu gimnazjalnego, nauczyciel nadal będzie uczestniczył w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu w ramach zadań statutowych szkoły. Pensum pozostaje bez zmian – 18 godzin. Od roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele szkół podstawowych będą obowiązkowo uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty. W przypadku nauczycieli wygaszanych gimnazjów – dla których ta szkoła była ostatnim miejscem pracy […]

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze w okresie reformy

W sytuacji przekształceń szkół z mocy prawa, nowo powstałymi szkołami, tj. 8-letnimi szkołami podstawowymi, 4-letnimi liceami ogólnokształcącymi, 5-letnimi technikami, branżowymi szkołami I stopnia zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy ww. szkół we współpracy z dotychczasowymi wicedyrektorami i nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w tych szkołach, do końca okresu na jaki powierzono im dotychczasowe stanowiska.  W sytuacji podjęcia […]